Дом здравља Ниш

            На основу члана 7. - 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл.гласник РС“ бр. 96/2019) и Одлуке о расписивању огласа за пријем у радни однос бр. 1622 од 24.04.2023.год., директор Дома здравља Ниш расписује

 

 

ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

на одређено време до 6 месеци због замене одсутног радника

 

 

I

Оглашава се пријем у радни однос са пуним радним за следеће радно место:

 

 

1)   зубни техничар                                                                         -   1  извршилац   

                                                     

 

  • II

            За заснивање радног односа за послове из тачке I овог Огласа важе општи услови утврђени Законом о раду („Сл.гласник РС“, бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – Одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење).

 

 

III

            Поред општих услова на основу Правилника о организацији и систематизацији послова Дома здравља Ниш број 2424 од 08.07.2019.године, утврђени су и посебни услови:

 

- завршена медицинска школа у четворогодишњем трајању, смер зубни техничар

- положен стручни испит

- лиценца или решење о упису у именик Коморе медицинских сестара/техничара Србије.

 

 

IV

            На оглас се подносе следећа докумената:

 

            - оверена фотокопија дипломе о завршеној медицинској школи

            - оверена фотокопија потврде о положеном стручном испиту

            - оверена фотокопија лиценце или решења о упису у именик КМСТС.

           

 

V

            Поред тражених докумената доставља се и:

            - лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном и e-mail адресом (CV),

            - фотокопија личне карте,

            - извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме),

            - уверење да се против њега не води кривични поступак (уверење издаје суд), 

             - сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем  у радни однос (тражену сагласност кандидат пише својеручно и доставља уз осталу документацију).   

             

          Подаци се не могу користити у друге сврхе.

          Подацима рукује и податке обрађује Дом здравља Ниш.

           

VI

            Пре заснивања радног односа кандидат који буде изабран је дужан да достави:

            - лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за  које се заснива радни однос.

            Уколико изабрани кандидат не достави горе наведени документ у захтеваном року са њим се неће засновати радни однос.

 

 

VII

            Оглас објавити на интернет страницама  Националне службе за запошљавање, Министарства здравља РС и Дома здравља Ниш (www.domzdravljanis.co.rs).

 

            Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа.

 

            Пријаве на оглас се могу доставити лично или послати поштом на адресу:

 

Дом здравља Ниш - Одсек за кадровске послове

 

Војводе Танкосића 15, 18000 Ниш

 

            Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

VIII

            Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација које могу бити важне за доношење одлуке о избору кандидата.

            Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава, а обавештење о избору кандидата биће објављено на интернет страници Дома здравља Ниш.

 

            Кандидатима који не буду изабрани конкурсна документација се не враћа.

 

            Контакт телефон 018/503-708.

 

 

ДОМ ЗДРАВЉА НИШ

ДИРЕКТОР

Проф. др Милорад Јеркан