Општa болницa Лесковац

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" број 96/2019 и 50/2020), Кадровског плана за Општу болницу Лесковац за 2022. годину број 112-01-64/2022-02 од 16.03.2022 године, сагласности Министарства здравља број 112-01-1153/2022-02 од 23.01.2023. године и 112-02-395/2023-02 од 03.04.2023. године и одлуке директора Опште болнице Лесковац број 3175 од 24. 04.2023. године, расписује се

 

Ј А В Н И  О Г Л А С

 

1.

за пријем у радни однос на  НЕДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, са пуним радним временом за обављање послова:

 

 1. Фармацеутски техничар Болничке апотеке – 1 извршилац;
 2. Лабораторијски техничар у дијагностици Одсека за специјалну биохемију Службе за лабораторијску дијагностику – 1 извршилац;
 3. Лабораторијски техничар у дијагностици Одсека за лабораторијску хематологију Службе за лабораторијску дијагностику – 1 извршилац;
 4. Виша медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима Одсека за полуинтензивну негу Службе за педијатрију – 1 извршилац;
 5. Виша медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима Одсека за пулмологију са спирометријом Службе за педијатрију - 1 извршилац;
 6. Домар / мајстор одржавања/руковалац парних котлова Одсека за грејање Службе за техничке и друге послове1 извршилац.
 7. Спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге Одсека за одржавање хигијене Службе за техничке и друге послове – 1 извршилац

 

2.

Поред општих услова прописаних законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:

ЗА ФАРМАЦЕУТСКОГ ТЕХНИЧАРА:

- да имају завршену средњу медицинску школу фармацеутског смера, положен стручни испит и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;

ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКОГ ТЕХНИЧАРА:

- да имају завршену средњу медицинску школу лабораторијског смера, положен стручни испит и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;

ЗА ВИШУ МЕДИЦИНСКУ СЕСТРУ:

- да имају завршену вишу медицинску школу општег смера, положен стручни испит и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;

ЗА РУКОВАОЦА ПАРНИХ КОТЛОВА:

- да имају завршено средње образовање и положен стручни испит за рад са судовима под притиском и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;

ЗА СПРЕМАЧИЦУ:

- да имају завршено основно образовање и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;

3.

              Као доказ о испуњености услова за пријем у радни однос кандидати су дужни да доставе:

 1. Пријаву на оглас потписану од стране кандидата, са контакт телефоном, адресом становања и е-mail адресом;
 2. Кратку биографију кандидата (CV);
 3. Фотокопију дипломе о завршеној школи;
 4. Фотокопију уверења о положеном стручном испиту (за здравствене раднике);
 5. Фотокопију доказа о положеном стручном испиту за рад са судовима под притиском (за руковаоца парних котлова)
 6. Фотокопију личне карте.

 

4.

Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије.

              Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се поштом на адресу: Општа болница Лесковац, Лесковац, Светозара Марковића 110, или се непосредно предају у Одељењу за правне послове Опште болнице Лесковац, са назнаком «за оглас за пријем у радни однос».

              Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити разматране.

 

5.

              Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

              Кандидати који испуњавају услове могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који су од значаја за доношење одлуке о пријему.

              Одлука о избору кандидата биће објављен на интернет страници Опште болнице Лесковац и  неће се достављати учесницима јавног огласа.

              Изабрани кандидати су дужни да пре закључења уговора о раду доставе оверену фотокопију сведочанства о завршеној школи и доказ о здравственој способности за обављање послова за које се примају у радни однос.

              Фотокопије докумената достављених уз пријаву на оглас не враћају се кандидатима.

 

 

ДИРЕКТОР

ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ

 др Небојша Димитријевић