Општa болницa Лесковац

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" број 96/2019 и 50/2020), Кадровског плана за Општу болницу Лесковац за 2022. годину број 112-01-64/2022-02 од 16.03.2022. године и одлуке директора Опште болнице Лесковац број 3177 од 24.04.2023. године, расписује се

 

Ј А В Н И  О Г Л А С

 

1.

за пријем у радни однос на  ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом, због замене одсутног запосленог, за обављање послова:

 

 1. Доктор медицине Одсека за здраву новорођенчад Одељења за неонатологију Службе за гинекологију и акушерство – 1 извршилац;
 2. Доктор медицине у здравственим установама са образованим организационим јединицама које обављају психијатријску делатност, које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем и задржавање пацијената без пристанка Одсека за специјалистичко-консултативну делатност Службе за психијатрију – 1 извршилац;
 3. Виша медицинска сестра/техничар у хемодијализи Одсека за нефрологију са перитонеалном дијализом Службе за нефрологију са центром за дијализу – 1 извршилац;
 4. Виша медицинска сестра/техничар у гинекологији и акушерству Одсека за лечење патологије трудноће Одељења за перинатологију Службе за гинекологију и акушерство – 1 извршилац;
 5. Виша медицинска сестра/техничар у ургентним службама и реанимацији Одсека за ургентни медицински транспорт Службе за пријем и збрињавање ургентних стања – 1 извршилац;
 6. Виша медицинска сестра/техничар у операционој сали / инструментар Одсека за рад у операционом блоку и интензивној нези Службе за оториноларингологију са максилофацијалном хирургијом – 1 извршилац;
 7. Виша медицинска сестра/техничар у гинекологији и акушерству Одсека за лечење патологије трудноће Одељења за перинатологију Службе за гинекологију и акушерство – 1 извршилац;
 8. Виша медицинска сестра/техничар у интензивној нези нивоа 2 Одсека за интензивну негу - коронарна јединица Одељења за кардиоваскуларне болести Службе за интерну медицину са дерматовенерологијом – 1 извршилац;
 9. Медицинска сестра/техничар на инфективном одељењу Одсека за капљичне инфекције Службе за инфективне болести – 1 извршилац;
 10. Медицинска сестра/техничар у операционој сали/анестетичар Одсека анестезије и реанимације за хирургију Службе за анестезиологију са реанимацијом – 1 извршилац;
 11. Медицинска сестра/техничар у операционој сали/анестетичар Одсека анестезије и реанимације за ортопедију и урологију Службе за анестезиологију са реанимацијом – 1 извршилац;
 12. Медицинска сестра/техничар у гинекологији и акушерству Одсека за надзор и лечење у пуерпериуму Одељења за перинатологију Службе за гинекологију и акушерство – 1 извршилац;

 

2.

Поред општих услова прописаних законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:

ЗА ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ:

- да имају високо образовање – завршен медицински факултет  и положен стручни испит и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;

ЗА ВИШУ МЕДИЦИНСКУ СЕСТРУ:

- да имају завршену вишу медицинску школу општег смера, положен стручни испит и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;

ЗА ВИШУ МЕДИЦИНСКУ СЕСТРУ ОДСЕКА ЗА ЛЕЧЕЊЕ ПАТОЛОГИЈЕ ТРУДНОЋЕ:

- да имају завршену вишу медицинску школу гинеколошко-акушерског или општег смера, положен стручни испит и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;

ЗА МЕДИЦИНСКУ СЕСТРУ:

- да имају завршену средњу медицинску школу општег смера, положен стручни испит и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;

ЗА МЕДИЦИНСКУ СЕСТРУ ОДСЕКА ЗА НАДЗОР И ЛЕЧЕЊЕ У ПУЕРПЕРИУМУ:

- да имају завршену средњу медицинску школу гинеколошко-аккушерског или општег смера, положен стручни испит и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;

 

3.

              Као доказ о испуњености услова за пријем у радни однос кандидати су дужни да доставе:

 1. Пријаву на оглас потписану од стране кандидата, са контакт телефоном, адресом становања и е-mail адресом;
 2. Кратку биографију кандидата (CV);
 3. Фотокопију дипломе о завршеној школи;
 4. Фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 5. Фотокопију личне карте.

 

4.

Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије.

              Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се поштом на адресу: Општа болница Лесковац, Лесковац, Светозара Марковића 110, или се непосредно предају у Одељењу за правне послове Опште болнице Лесковац, са назнаком «за оглас за пријем у радни однос».

              Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити разматране.

 

5.

              Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користи у друге сврхе.

              Кандидати који испуњавају услове могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који су од значаја за доношење одлуке о пријему.

              Одлука о избору кандидата биће објављен на интернет страници Опште болнице Лесковац и  неће се достављати учесницима јавног огласа.

              Изабрани кандидати су дужни да пре закључења уговора о раду доставе оверену фотокопију дипломе о завршеној школи и доказ о здравственој способности за обављање послова за које се примају у радни однос.

              Фотокопије докумената достављених уз пријаву на оглас не враћају се кандидатима.

 

 

ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ

 др Небојша Димитријевић