Општa болницa Лесковац

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" број 96/2019 и 50/2020), Кадровског плана за Општу болницу Лесковац за 2022. годину број 112-01-64/2022-02 од 16.03.2022 године и одлуке директора Опште болнице Лесковац број 3176 од 24.04.2023. године, расписује се

 

Ј А В Н И  О Г Л А С

 

1.

за пријем у радни однос на  ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ због повећаног обима посла у трајању од 6 месеци, за обављање послова:

 

  1. Доктор медицине Одсека за хемодијализу Службе за нефрологију са центром за дијализу – 1 извршилац;
  2. Доктор медицине Одсека за кардиоваскуларне болести Одељења за кардиоваскуларне болести Службе за интерну медицину са дерматовенерологијом – 1 извршилац;
  3. Доктор медицине Стационара са дневном болницом Одељења за онкологију Службе за интерну медицину са дерматовенерологијом – 1 извршилац;
  4. Доктор медицине Одсека за интензивну негу Одељења за неонатологију Службе за гинекологију и акушерство – 1 извршилац;
  5. Гинеколошко-акушерска сестра/бабица у породилишту Одсека за порођаје Одељења за перинатологију Службе за гинекологију и акушерство – 1 извршилац.

 

2.

Поред општих услова прописаних законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:

ЗА ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ:

- да имају високо образовање – завршен медицински факултет  и положен стручни испит и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;

 

ЗА ГИНЕКОЛОШКО-АКУШЕРСКУ СЕСТРУ:

- да имају завршену средњу медицинску школу гинеколошко-акушерског или општег смера, положен стручни испит и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;

 

3.

              Као доказ о испуњености услова за пријем у радни однос кандидати су дужни да доставе:

  1. Пријаву на оглас потписану од стране кандидата, са контакт телефоном, адресом становања и е-mail адресом;
  2. Кратку биографију кандидата (CV);
  3. Фотокопију дипломе о завршеном факултету;
  4. Фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
  5. Фотокопију личне карте.

 

4.

Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије.

              Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се поштом на адресу: Општа болница Лесковац, Лесковац, Светозара Марковића 110, или се непосредно предају у Одељењу за правне послове Опште болнице Лесковац, са назнаком «за оглас за пријем у радни однос».

              Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити разматране.

              Кандидати који су били запослени у Општој болници Лесковац на одређено време због повећаног обима посла дуже од 18 месеци, немају право на учешће на огласу.

 

5.

              Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

              Кандидати који испуњавају услове могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који су од значаја за доношење одлуке о пријему.

              Одлука о избору кандидата биће објављен на интернет страници Опште болнице Лесковац и  неће се достављати учесницима јавног огласа.

              Изабрани кандидати су дужни да пре закључења уговора о раду доставе оверену фотокопију сведочанства о завршеној школи и доказ о здравственој способности за обављање послова за које се примају у радни однос.

              Фотокопије докумената достављених уз пријаву на оглас не враћају се кандидатима.

 

 

ДИРЕКТОР

ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ

др Небојша Димитријевић