Здравствени центар Врање

На основу члана 7. до 9. Посебног колективног  уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединца локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ бр. 96/19 и 58/20 Анекс I), Кадровског плана за Здравствени центар Врање бр.112-01-31/2020-02 од 09.04.2020.године и допуне истог бр. 112-01-31/2020-02 од 24.12.2020.године, Сагласности Министарства здравља број 112-01-91/2023-02 од 12.априла 2023.године, као и Одлуке  о потреби заснивања радног односа бр. 01-2959 од 24.04.2023. године в.д.директора Здравственог центра Врање, расписује

 

О Г Л А С

Расписује се конкурс за пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом за радно место доктор стоматологије, у Служби за стоматолошку здравствену заштиту ОЈ Дом здравља Здравственог центра Врање:

 

  1. Доктор стоматологије, 1 (један) извршилац у Служби за стоматолошку здравствену заштиту ОЈ Дом здравља Здравственог центра Врање.

Услови: седми степен стручне спреме, завршен стоматолошки факултет; положен стручни испит, лиценца, најмање 6 месеци радног искуства у звању доктора стоматологије.

Опис послова: према измени и допуни правилника о организацији  и  систематизацији послова Здравственог центра Врање из члана 28. тачка 1.1.11.11. Примарна здравствена заштита:

 

Опис посла:

превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и аномалије зуба, уста, вилица и лица, применом принципа и процедура савремене стоматологије, о чему води прописану медицинску документацију;

– врши систематске и друге прегледе предшколске и школске деце у циљу евидентирања обољења зуба, потпорног апарата зуба, меких ткива и постојања ортодонтских аномалија, бави се здравствено - васпитним радом;

– ради на унапређењу оралног здравља жена у току трудноће и 12 месеци после порођаја;

– упознаје пацијенте са дијагнозом и начином терапије, поставља дијагнозу и предлог за протетско збрињавање, ради на изради и одржавању фиксних и мобилних протетских надокнада, лечи каријес зуба и његове компликације, лечи обољења потпорног апарата зуба - пародонтопатије и врши екстракције зуба, када је то неопходно;

– упућује пацијенте на специјалистичко – консултативне прегледе у установи или на више нивое здравствене заштите;

– контролише рад зубног асистента и протетског техничара;

– збрињава хитна стања у области стоматологије;

– обавља послове поливалентне стоматологије за све категорије становништва;

– учествује у унапређењу квалитета стоматолошке здравствене заштите;

– обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;

– планира, надзире и евалуира спровођење стоматолошке

здравствене заштите.

 

Заинтересовани кандидати подносе:

  • Пријаву на оглас са кратком радном биографијом,
  • Фотокопија личне карте или очитане податке са личне карте, уколико је чипована,
  • Оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању,
  • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
  • Оверену фотокопију важеће лиценце,
  • Доказ о радном искуству.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Тражену сагласност кандидат пише својеручно, и доставља уз осталу документацију.

Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања на web страници Министарства здравља Републике Србије.

              Кандидати који се благовремено јаве на оглас са потпуном конкурсном документацијом и који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке за пријем у радни однос.

              Изабрани кандидат пре заснивања радног односа дужан је да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

              Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о избору кандидата.

              Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава, а обавештење о избору кандидата биће објављено на интернет страници Здравственог центра Врање.

Конкурсна документација се не враћа.

              Коначну одлуку о избору кандидата доноси директор Здравственог центра Врање.

Неблаговремене и пријаве са недостацима неће се разматрати.

 

Пријаву доставити у писарници ЗЦ Врање, у затвореној коверти, са назнаком

„ЗА ОГЛАС БРОЈ 26, за радно место: доктор стоматологије"  на адресу:

 

Здравствени центар Врање

Јована Јанковића Лунге бр.1

17500 Врање

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА

ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА ВРАЊЕ

Др Саша Ђорђевић