РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ ПРОГРАМА 1802 "ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА" ПРОЈЕКАТ 4013 „ПОДРШКА АКТИВНОСТИМА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ ПРЕВЕНЦИЈЕ И КОНТРОЛЕ ХИВ ИНФЕКЦИЈЕ“ У 2023. ГОДИНИ

Београд 28.04.2023.

На основу Закона о буџету Републике Србије за 2023. годину (Сл. гласник РС број 138/2022), Раздео 27- Министарство здравља, Програм 1802 „Превентивна здравствена заштита“ пројекат 4013- Подршка активностима удружења грађана у области превенције и контроле ХИВ инфекције“, који се спроводи уз финансијску подршку Глобалног фонда за борбу против ХИВ, туберкулозе и маларије,и сагласности од стране финансијера - Глобалног фонда за борбу против ХИВ, туберкулозе и маларије Министар здравља доноси

 

РЕШЕЊЕ

 

О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ ПРОГРАМА 1802 "ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА" ПРОЈЕКАТ 4013 „ПОДРШКА АКТИВНОСТИМА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ ПРЕВЕНЦИЈЕ И КОНТРОЛЕ ХИВ ИНФЕКЦИЈЕ“ У 2023. ГОДИНИ

 

Члан 1.

            Овим Решењем уређују се критеријуми за расподелу средстава опредељених Законом о буџету Републике Србије за 2023. годину, (Сл. гласник РС број 138/2022), Раздео 27- Министарство здравља, за финансирање Програма 1802 "Превентивна здравствена заштита”, Пројекат 4013 „Подршка активностима удружења грађана у области превенције и контроле ХИВ инфекције“, одобрена у износу од 50.413.483,20 динара, за период март-децембар 2023. године.                  

Члан 2.

            Правни основ за ове намене дефинисан је у члану  18. тачка 17. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”,број 25/19), и односи се на подстицање активности хуманитарних и стручних организација, савеза и удружења на пословима који су као приоритет предвиђени Планом развоја односно посебним програмима здравствене заштите. Прaвни oснoв je тaкoђe дeфинисaн и Уговорoм о реализацији Пројекта „Подршка активностима удружења грађана у области превенције и контроле ХИВ инфекције“ сa Глобалним фондoм за борбу против ХИВ, туберкулозе и маларије

Члан 3.

            Општи критеријуми и мерила на основу којих се врши расподела средстава удружењима грађана, из члана 3. ове одлуке су:

  1. Удружење је регистровано на територији Републике Србије у складу са одредбама Закона о удружењима (Службени гласник бр. 51/09, 99/11,- др. закони и 44/18 – др. закон);
  2. Удружење којем је област деловања рад са кључним популацијама у ризику од ХИВ инфекције и/или са особама које живе са ХИВ-ом;
  3. Удружење је регистровано и спроводи своје активности минимум годину дана;
  4. Удружење је директно одговорно за имплементацију пројекта;
  5. Удружење има управљачке капацитете, професионалне компетенције и квалификације за успешно извршење предложених активности;
  6. Удружење води транспарентно финансијско пословање.
  7. Oргиналан и аутентичан предлог пројекта.

Члан 4. 

            На основу утврђених приоритета и критеријума, предлози пројеката приспели по објављеном Јавном позиву за пријаву пројеката за реализацију Програма 1802 "Превентивна здравствена заштита”, Пројекат Пројекат 4013 „Подршка активностима удружења грађана у области превенције и контроле ХИВ инфекције“, који је објављен на службеној интернет страници Министарства здравља, а који ће бити финансирани у 2023. години су:

  ПРЕГЛЕД   РАСПОДЕЛЕ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА

Р.бр

Удружење грађана

 

Буџет (дин.)

1

„ПОТЕНТ“ Београд

 

8.032.833,20

2

„ЈАЗАС“ Београд

 

7.839.700,00

3

„Aсoциjaциja здрaвствeних мeдиjaтoрки“, Бeoгрaд

 

7.967.200,00

4

„Aсoциjaциja Дугa“ , Шaбaц

 

9.152.500,00

5

 „Тимочки омладински центар“, Зајечар

 

6.276.000,00

6

„УСОП“ Бeoгрaд

 

4.694.650,00

7

Удружeњe Рeмикс, Нови Сад

 

2,729.100,00

8

Удружење  Прeвeнт, Нoви Сaд

 

3,721.500,00

 

 

УКУПНО:

50.413.483,20

                                                                                                    

Члан 8.

 

    Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

 

МИНИСТАР

Проф. др Даница Грујичић