JАВНИ ПОЗИВ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА 1802 „ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА“ ПРОЈЕКАТ 0012 „ПОДРШКА АКТИВНОСТИМА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ“ У 2023. ГОДИНИ

На основу члана 17. тачка 22. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“ број 25/19), члана 8. Закона о буџету Републике Србије за 2023. годину („Службени гласник РС“ број 138/22), и Одлуке о плану развоја здравствене заштите Републике Србије („Службени гласник РС“ број 88/10) , Министарство здравља Републике Србије упућује:

 

JАВНИ ПОЗИВ

 

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА 1802 „ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА“ ПРОЈЕКАТ 0012 „ПОДРШКА АКТИВНОСТИМА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ“ У 2023. ГОДИНИ

 


Програме/пројекте могу пријавити сва заинтересована удружења ради остваривања учешћа у средствима из буџета намењених активностима на унапређењу здравља.


Удружења, у складу са овим јавним позивом, могу своје пријаве слати за програме/пројекте који доносе нове идеје и нове моделе развоја и/или нове начине решавања постојећих проблема, или допуњују и проширују задовољавање здравствених потреба путем пружањa услуга, едукације и обуке, организовања стручних скупова, конференција, састанака, радионица, а чије је временско трајање ограничено до шест месеци.

 

Свако поједино удружење може пријавити само један пројекат.

 

ОПШТИ УСЛОВИ ПРИЈАВЕ


Право да се пријави на овај јавни позив има свако удружење чија је делатност од јавног интереса у складу са актима Министарства зравља.


Програми/пројекти узимаће се у разматрање ако удружење испуњава следеће опште услове:

 

- да је регистровано и делује на подручју Републике Србије,

- да има активно тело управе (Скупштину, Управни одбор) које води делотворну развојну политику   ради остваривања и унапређења одређеног заједничког или општег циља и интереса, који нису   забрањени законом,

- да је Статутом утврђено да се се циљеви удружења остварују у области здравља.


Поред општих услова, удружење које пријављује пројекат/програм треба да испуњава и следеће додатне услове:

 

- удружење мора да буде одговорно за спровођење програма и спремно да преузме јавну и сваку другу одговорност за обављање послова у тој области;

- укoликo удружeњe спрoвoди aктивнoсти или дeo aктивнoсти прojeктa у устaнoвaмa из систeмa  oбрaзoвaњa и вaспитaњa, сoциjaлнe зaштитe или у нeкoj другoм државном систeму, мoрa имaти писaнo   oдoбрeњe нaдлeжнoг oргaнa држaвнe упрaвe.

 

ПРИОРИТЕТИ КОНКУРСА


Основ за дефинисање приоритета конкурса је План развоја здравствене заштите Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр.  88/10).


Приоритетне области су:

 

- подршка пацијентима оболелим од малигних болести

- болести зависности

- подизање свести о значају добровољног давалаштва крви

- ментално здравље

- репродуктивно здравље

- здравље деце и младих

- здравље инвалида

- здравље старих

- ублажавање последица изазваних пандемијом COVID-19

- подршка Националним програмима и стратегијама из области здравствене заштите.


Овим конкурсом нису обухваћене следеће активности:

 

- активности здравствених установа које су већ финансиране из средстава Републичког фонда за

  здравствено осигурање или из буџета Министарства здравља;

- штампање ауторских монографија;

- културне, спортске и сличне манифестације;

- куповина свих видова опреме;

- све активности које се тичу превенције ХИВ инфекције.

 

Aктивнoсти пројекта сe мoрajу спрoвoдити у склaду сa eпидeмиoлoшкoм ситуaциjoм у Рeпублици Србиjи.

 

ФОРМА И ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРИЈАВУ ПРОЈЕКАТА

 

Предлог пројекта доставља се у електронском и штампаном облику, на српском језику, писан ћирилицом и на прописаним обрасцима. Предлози пројеката писани латиницом, руком или писаћом машином, као и они који буду достављени без електронске верзије документације на ЦД-у или УСБ-у или мимо прописаних образаца, неће се узети у разматрање.

 

Обавезна документација:

▪ Прилог 1 - Образац за писање предлога пројекта, 

▪ Прилог 2 - Табеларни преглед буџета пројекта, 

▪ Прилог 3 - Наративни буџет пројекта,

▪ електронска верзија докумената на ЦД-у или УСБ-у, искључиво у форматима Word и Excel.

 

 

Уз пријаву пројекта, удружење је обавезно да достави:

 

  1. фотокопију решења о регистрацији удружења из Агенције за привредне регистре;
  2. фотокопију Статута којим је утврђено да се циљеви удружења остварују у области у којој се програм реализује;
  3. биланс стања, односно финансијски извештај удружења за 2022. годину који је оверен и потписaн oд стрaнe одговорног лица;
  4. препоруке, одлуке или писма намере о суфинансирању овог програма/пројекта;
  5. биографије предложених едукатора.

 

Уколико удружење у оквиру пријаве пројекта не достави неки од напред наведених докумената, пријава ће се сматрати непотпуном и неће бити узета у разматрање.

 

ПРЕДВИЂЕНИ БУЏЕТ


Реализација пројекта вршиће се на основу уговора закључених између носиоца пројекта и Министарства здравља којим ће се дефинисати услови плаћања.

 

Сваком прихваћеном пројекту може бити додељено максимално до 3.000.000,00 динара.

 

Министарство здравља задржава право да изврши корекције ставки буџета пријављених пројеката према активностима које се спроводе.

 

Средства која се одобре за реализацију пројекта/програма јесу наменска средства и могу да се користе искључиво за реализацију конкретног пројекта/програма и у складу са уговором који се закључује између Министарства здравља и удружења.

 

Пренос средстава врши се у складу са прописима којима се уређује пренос средстава и отварање рачуна корисника јавних средстава.

 

Уговором се уређују међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна, а нарочито: утврђен предмет програма, рок у коме се програм реализује, конкретне обавезе уговорних страна, износ средстава и начин обезбеђења и преноса средстава, инструменти обезбеђења за случај ненаменског трошења средстава обезбеђених за реализацију програма, односно за случај неизвршења уговорне обавезе – предмета програма и повраћај неутрошених средстава.

 

Корисник средстава дужан је да пре склапања уговора надлежном органу достави изјаву да средства за реализацију одобреног програма нису на други начин већ обезбеђена као и изјаву о непостојању сукоба интереса и интерни акт о антикорупцијској политици.

 

Удружење је обавезно да за потребе спровођења активности и лакшег праћења утрошка средстава, ангажује овлашћену ревизорску кућу за износе веће од 1.000.000,00 динара.

 

ОБАВЕЗЕ НАКОН ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА


По потписивању уговора, средства ће бити пренета носиоцу пројекта. Удружење је дужно да Министарству здравља подноси периодичне извештаје и извештаје  по окончању пројекта. Завршни извештај обавезно садржи податке о степену реализације пројекта и утрошеним средствима.

 

Министарство здравља има право да затражи оргиналну документацију на увид које је удружење дужно да достави у року дефинисаном уговором.

 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА


Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања Јавног позива на интернет страници Министарства здравља, закључно са 13. мајом 2023. године.


Све неблаговремене,  непотпуне и непрописно достављене пријаве биће одбачене.


Попуњене обрасце са комплетном документацијом, у два штампана примерка и на ЦД-у или УСБ-у, доставити путем поште, искључиво као препоручену пошиљку уз напомену „KOНКУРС ЗА УДРУЖЕЊА - НЕ ОТВАРАТИ“ и послати на адресу:


Mинистарство здравља,

Сектор за јавно здравље и програмску здравствену заштиту,

Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд

  1. 2. спрат, канцеларија 165, на име одговорне особе, др Јелена Јанковић. 

 

Министарство здравља Републике Србије списак прихваћених пројеката истаћи ће јавно на својој интернет страници у року од тридесет дана по истеку рока за подношење пријава.

 

Контакт особa у Министарству здравља je:

 

Тијана Перинчић

 

Еmail: tijana.perincic@zdravlje.gov.rs  

 

Контакт телефон: 011/ 3117071

 

Број : 500-01-628/2023-07

У Београду, 28. април 2023. године