Институт за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“

На основу члана 114. Закона о здравственој заштити („Сл. гласник РС”, број 25/2019) и члана 15. Стaтутa Институтa зa вирусoлoгиjу, вaкцинe и сeрумe „Toрлaк”, а у вези са чланом 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број 96/2019, 58/2020 – Анекс и 135/2022 Споразум о продужењу рока важења), в.д. директора Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“ објављује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

Тачка 1.

 

Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, за следеће послове:

 

I

Лабораторијски техничар у производњи у Одсеку за серуме и лабораторијске животиње, Службе за бактериолошку производњу, на одређено време са пуним радним временом, са пробним радом, 1 (један) извршилац.

Опис послова:

 

 • задужен је за извршавање радних процедура из делокруга рада организационе јединице,
 • врши пријем и припрему улазних добара потребних за рад у организационој јединици,
 • обавља послове чишћења, прања и дезинфекције свих радних простора према Стандардним оперативним процедурама (СОП-овима),
 • обавља послове затварања бочица на машини за пертловање (пертловање бочица),
 • врши одлагања отпадног материјала на места одређена за одлагање отпада у Институту,
 • преузима из магацина сировине и материјал за рад према потребама организационе јединице,
 • преноси материјал неопходан за рад организационе јединице у оквиру Института,
 • попуњава евиденције о свом раду према Стандардним оперативним процедурама (СОП-овима),
 • обавља послове кошења траве и сакупљања сена,
 • одвози стајско ђубриво на сабирно место,
 • истовара и складишти сточну храну,
 • обавља послове прања, паковања и припрему лабораторијског посуђа, материјала и прибора за рад, као и заштитне одеће за рад према Стандардним оперативним процедурама (СОП-овима),
 • води евиденцију о предузетим производним корацима током производње, као и о коришћењу и чишћењу производне опреме,
 • обавља послове прања потребног материјала, прибора и амбалаже и врши припрему истих за стерилизацију, а сходно потребама за наведеним из своје или друге организационе јединице Института,
 • врши стерилизацију потребног материјала и прибора за рад уколико поседује уверење о положеном стручном испиту за рад са судовима под притиском, а сходно потребама за наведеним из своје или друге организационе јединице Института,
 • врши деконтаминацију употребљеног материјала и прибора за рад уколико поседује уверење о положеном стручном испиту за рад са судовима под притиском, а сходно потребама за наведеним из своје или друге организационе јединице Института,
 • припрема опрему под притиском за рад према процедурама, уколико поседује уверење о положеном стручном испиту за рад са судовима под притиском, а сходно потребама за наведеним из своје или друге организационе јединице Института,
 • дужан је да савлада нове методе и технике рада из делокруга описа посла,
 • редовно чисти, храни и поји животиње на Институту,
 • помаже у здравственом надзору животиња у узгоју и експерименту,
 • обавља послове везане за производњу плазме кунића, сувог комплемента заморца (припрема и стерилизација материјала за рад, припрема животиња и вађење крви животиња, центрифугирање, филтрирање и разливање плазме кунића и серума заморца, паковање бочица),
 • обавља послове везане за бригу о змијама (мужа, храњење и појење змија),
 • припрема отрова змија за лиофилизацију и за имунизацију коња,
 • надгледа и прати одвајање, мерење и припрему замораца и лабораторијских мишева за рад у експерименталним шталама,
 • врши имунизацију животиња (коња),
 • врши вађење крви животиња (коњима, овновима, ћуркама, кунићима),
 • прати и посматра животиње и пријављује ветеринарима све промене на њима у смислу здравственог стања, понашања, исхране,
 • контролише микроклиматске услове у смештајном простору за животиње и води евиденцију о томе,
 • обавља и друге послове по налогу непосредног и/или вишег руководиоца,
 • за свој рад одговоран је Помоћнику руководиоца медицинске службе у Одсеку за серуме и лабораторијске животиње.

 

Посебни услови за заснивање радног односа на послове Лабораторијског техничара у производњи у Одсеку за серуме и лабораторијске животиње, Службе за бактериолошку производњу, су:

 

 • Средње образовање

                  - средња пољопривредна школа (смер ветеринарски техничар).

 

II

 

Хемијски техничар у производњи у Одсеку за дијагностичке производе, Службе за производњу дијагностичких средстава, на одређено време са пуним радним временом, са пробним радом, 1 (један) извршилац.

Опис послова:

 

 • задужен је за извршавање радних процедура из делокруга рада организационе јединице,
 • врши пријем и припрему улазних добара потребних за производњу у организационој јединици,
 • чисти и дезинфикује радне површине и опрему према процедурама (СОП-овима) и о томе води евиденцију,
 • учествује у процесној контроли производње,
 • води евиденцију о предузетим производним корацима током производње, као и о коришћењу производне опреме,
 • обавља послове прања потребног материјала, прибора и амбалаже и врши припрему истих за стерилизацију, а сходно потребама за наведеним из своје или друге организационе јединице Института,
 • врши стерилизацију потребног материјала и прибора за рад уколико поседује уверење о положеном стручном испиту за рад са судовима под притиском, а сходно потребама за наведеним из своје или друге организационе јединице Института,
 • врши деконтаминацију употребљеног материјала и прибора за рад уколико поседује уверење о положеном стручном испиту за рад са судовима под притиском, а сходно потребама за наведеним из своје или друге организационе јединице Института,
 • припрема опрему под притиском за рад према процедурама, уколико поседује уверење о положеном стручном испиту за рад са судовима под притиском, а сходно потребама за наведеним из своје или друге организационе јединице Института,
 • пакује, обележава и износи отпадни материјал на места одређена за одлагање отпада у Институту,
 • дужан је да савлада нове методе и технике из делокруга рада организационе јединице,
 • обавља и друге послове по налогу непосредног и/или вишег руководиоца,
 • за свој рад одговоран је Руководиоцу медицинске Службе за производњу дијагностичких средстава.

 

Посебни услови за заснивање радног односа на послове Хемијски техничар у производњи у Одсеку за дијагностичке производе, Службе за производњу дијагностичких средстава, су:

 

 • Средње образовање

           - средња хемијска школа.

 

 

Услови за заснивање радног односа за послове ближе описане у тачки 1. овог Огласа су прописани Законом о раду, Посебним колективним уговором за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и  Правилником о организацији и систематизацији послова у Институту за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“.

 

Тачка 2.

 

Уз пријаву на оглас кандидати су у обавези да доставе следећа документа:

 

 • Радну биографију,
 • Очитану личну карту, односно фотокопију личне карте,
 • Фотокопију Дипломе о стеченом образовању,
 • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме).

 

 

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора кандидата за пријем у радни однос. Подацима рукује и податке обрађује Одсек за опште правне послове и послове јавних набавки Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“ у циљу спровођења поступка заснивања радног односа и у друге сврхе се не може користити.

Тачка 3.

 

Комисија за спровођење поступка пријема у радни однос разматраће све благовремене и уредне пријаве.

 

Кандидати који су доставили благовремене и уредне пријаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему у радни однос (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања и друго).

 

О избору кандидата одлучује директор Института.

 

Тачка 4.

 

Рок за пријаву кандидата је 8 (осам) дана од дана објављивања јавног огласа.

 

Кандидати ће о Одлуци о избору кандидата или обустави јавног конкурса бити обавештени на  интернет страници Института „Торлак“ у делу Огласи/Конкурси, која ће истовремено бити објављена и на Огласној табли Института „Торлак“, чиме ће се сматрати да су сви кандидати обавештени о исходу јавног конкурса.

Тачка 5.

 

Заинтересовани кандидати пријаве подносе лично или путем поште на адресу:

 

Институт за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“

Војводе Степе број 458, 11152 Београд

са назнаком „Пријава на оглас за пријем у радни однос“