Завод за јавно здравље Шабац

На основу члана 37. и члана 192. Закона о раду («Сл. гласник РС», бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-УС, 95/18-др. пропис), члана 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе («Сл. гласник РС», бр. 96/2019, 58/2020 и 135/2022) и Сагласности Закључкa Владе Републике Србије за ново запошљавање изнад 10% 51 бр. 112-4447/2023 од 31.05.2023. године, Завод за јавно здравље Шабац, ул. Јована Цвијића бр. 1, расписује

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

о потреби заснивања радног односа

на одређено време

 

 

 1. Расписује се јавни оглас за заснивање радног односа на одређено време, са једним извршиоцем, са пуним радним временом у Заводу за јавно здравље Шабац и то:

са јединим вишим санитарним техничарем-/струковним санитарно еколошким инжењером за рад на терену у Одељењу за пријем материјала, при Центру за хигијену и хуману екологију

  Опис послова:

                               -  узима узорке за испитивање и врши њихову анализу;

 • прикупља и обрађује податке о хигијенском стању и болестима;
 • спроводи мере за спречавање ширења заразних болести;
 • обавља санитарно хигијенски преглед објеката и врши контролу санитарно хигијенског стања објеката,
 • врши контролу и оцену начина пријема, складиштења и дистрибуције намирница;
 • врши контролу хигијене кухињског блока, посуђа, инвентара и санитарних просторија;
 • обавља послове санитарно-хигијенског надзора у објектима  сагласно     Закону о заштити становништва од заразних болести у сарадњи са специјалистом хигијене;
 • врши прикупљање података и израду извештаја у сарадњи са специјалистом хигијене;
 • обавља здравствено-васпитни рад у сарадњи са специјалистом хигијене;
 • врши узорковање материјала (вода, животне намирнице, предмети опште употребе, ваздух) и попуњавање пратеће документације;
 • транспорт узорака са терена;
 • предаја узорака у Одељење;
 • прикупљње података из протокола;
 • израда периодичних извештаја;
 • пријем и проверу узорка (самог узорка и пратеће документације) по

                         потреби уз консултацију здравственог сарадника;

                   -     вођење протокола-књиге евиденције;

                    -    чување узорка;

                    -    попуњавање налога за испитивање;

                   -     предаја узорка у лабораторију;

                   -    вођење евиденције параметара фрижидера, замрзивача и др.;

                   -    безбедно уклањање узорка уз консултацију здравственог сарадника;

                   -    уношење података и рачунарска обрада;

                   -    врши мерење буке у животној средини по овлашћењу;

                   - обавља и друге послове из своје струке, по налогу руководиоца и директора.

 

 1. Услови за рад на пословима из тачке 1. овог Огласа су:

     Високо образовање:

 • на струковним студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
 • на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

    ДОДАТНИ УСЛОВИ: - стручни испит

 • лиценца
 • возачка дозвола за управљање возилом „Б“ категорије;

      ЗАНИМАЊЕ: Област: Медицинске науке, виши санитарни техничар, струковни санитарно-еколошки  инжењер      

 

 1. Расписује се јавни оглас за заснивање радног односа на одређено време, са једним извршиоцем, са пуним радним временом у Заводу за јавно здравље Шабац и то са једним вишим нутриционистом-дијететичаром.
 • Опис послова: -израђује план исхране у складу са нутритивним вредностима хране и здравственим стањем пацијената и прати исходе прописаних дијета;
 • пружа савете пацијентима и спроводи здравствено васпитни рад;
 • врши промоцију здравих стилова и навика у исхрани;
 • спроводи активности стручног усавршавања у области дијететике;
 • врши квантитативну и квалитативну анализу оброка;
 • врши планирање, организацију и контролу процеса рада у производним/дистрибутивним кухињама;
 • изражује недељни/дневни јеловник као и дијете по дијететској шеми;
 • ради у саветовалишту за исхрану са пацијентима упућеним из установа примарног и секундарног нивоа који захтевају посебан дијететско нутритивни режим исхране;
 • спроводи едукативни рад са пацијентима (сесије/радионице), онколошких пацијената, дијабетичара, нефролошких пацијената, трансплантираних пацијената;
 • континуирано ради на изради и унапређењу нових норматива и препорука у систему исхране у циљу побољшања исхране у стационарним здравственим установама;
 • обавља и друге послове по налогу руководиоца.

 

 1. Услови за рад на пословима из тачке 3. овог Огласа су:

        Високо образовање:

 • на струковним студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
 • на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

                          ДОДАТНИ  УСЛОВИ: - стручни испит;

 • лиценца;

Стручни назив: Област-Медицинске науке, струковни нутрициониста дијететичар

 

 1. Уз пријаву кандидати достављају доказе о испуњености услова из тачке 2. или 4. овог огласа. Докази се достављају у форми оверених фотокопија. Кандидати су дужни да уз пријаву и наведена документа доставе радну биографију и фотокопију личне карте, као и извод из матичне књиге венчаних у случају различитог презимена на дипломи и у личној карти.

Пријаве се подносе поштом или лично на адресу:  Завод за јавно здравље Шабац, ул. Јована Цвијића бр. 1.

Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање.

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

Кандидати ће бити обавештени о избору у року од најдуже 15 дана.

Овај оглас се објављује код Националне службе за запошљавање и на web сајту Министарства здравља Републике Србије.

 

 

ВД  Д и р е к т о р,

МСц. др Бранко М. Вујковић