Здравствени центар Ужице

    На основу Одлуке в.д.  директора Здравственог центра Ужице број 0107 бр. 5777                                         од   02.06.2023 .године , Здравствени центар расписује  

 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време до 6 месеци због повећаног обима посла

     

 

 

ОЈ Дом здравља Прибој

 

  1. Доктор медицине изабрани лекар ............................................................... 1 извршилац

 

ОЈ Општа болница  Прибој

 

  1. Доктор медицине ......................................................................................... 1 извршилац

 

 

 

        Услови за заснивање радног односа

  • За радно место доктор медицине  и доктор медицине изабрани лекар - VII степен стручне спреме,завршен  медицински факултет факултет,положен стручни испит и важећа лиценца

 

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља РС

Заинтересовани кандидати подносе следећа документа:

  • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
  • Оверену фотокопију дипломе о завршеној одговарајућој школи
  • Оверена фотокопија уверења о стручном испиту
  • Оверена фотокопија важеће лиценце
  • Уверење да се против кандидата не води кривични поступак/уверење издаје Суд/,не старије од 6 месеци
  • Уверење да нису осуђивани за кривично дело које их чини неподобним за рад у здравственој установи /издаје МУП/,не старије од 6 месеци
  • Кратку биографију

                    Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно место се конкурише, подносе се на адресу

 

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

 

Здравствени центар Ужице

Д И Р Е К Т О Р

Наташа Гаговић