Дом здравља "Краљево"

На основу  члана 7, 8 и 9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" бр. 96/2019 и 58/2020 Анекс 1) и Одлуке вд директорке Дома здравља "Краљево" у Краљеву број: 5-552 од 02.06.2023. године,  Дом здравља "Краљево" у Краљеву расписује 

 

О   Г   Л   А   С

 

За пријем у радни однос на одређено време, са пуним радним временом:

 

  1. - 1 (једног) специјалисту пародонтологије и оралне медицне у трајању до 24 месеца за рад у Служби за стоматолошку здравствену заштиту, Дома здравља "Краљево" у Краљеву;

 

  1. - 1 (једног) зубног техничара у трајању до 24 месеца и пробним радом до шест месеци за рад у Служби за стоматолошку здравствену заштиту , Дома здравља "Краљево" у Краљеву, ;

 

  1. - 1 (једне) медицинске сестре - техничара у трајању до 24 месеца за рад у Служби за кућно лечење и негу , Дома здравља "Краљево" у Краљеву;

 

  1. - 1 (једног) хигијеничара у трајању до 31.08.2023. године за рад у Служби хигијене, Дома здравља "Краљево" у Краљеву;

 

  1. - 1 (једног) хигијеничара у трајању до 31.08.2023. године за рад у Служби хигијене, Дома здравља "Краљево" у Краљеву – ЗС Ушће.

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду, кандидати морају испуњавати и посебне условe утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова  Дома здравља  „Краљево“ у Краљеву:

 

Под тачком 1 - Стоматолошки факултет и специјалистички испит из пародонтологије и оралне медицине.

Под тачком 2 - Виша или средња медицинска школа смер за зубне техничаре и положен стручни испит

Под тачком 3 - Виша или средња медицинска школа општег смера, положен стручни испит и положен возачки испит Б категорије

Под тачком 4 и 5 - Осмогодишња школа

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:

 - оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету – школи;

 - оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту (важи за радна места под тачкама 1, 2 и 3);

 - извод из матичне књиге рођених;

 - фотокопију возачке дозволе (важи за радно место под тачком 3);

 - пријаву на расписани оглас (молба)

 - кратку биографију са адресом, контакт телефоном, e-mail адресом (CV)

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Краљево. Оглас је достављен Министарству здравља Републике Србије ради објављивања на интернет страници истог.      

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

Кандидати који буду изабрани, пре закључивања уговора о раду дужни су да доставе доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

Пријаву са документацијом доставити ИСКЉУЧИВО ПУТЕМ ПОШТЕ, на адресу: Дома здравља "Краљево" у Краљеву (Кадровска служба) - Југ Богданова 110.

Непотпуне, неблаговремене и пријаве у којима није наглашено радно место за које се конкурише неће се разматрати.

 

 

ВД  ДИРЕКТОРКЕ ДОМА ЗДРАВЉА "КРАЉЕВО" У КРАЉЕВУ

Др Мирјана Крчевинац, спец. опште медицине

и мастер менаџмента у здравству