Завод за јавно здравље Крушевац

На основу члана 24.-29. Закона о раду и члана 5.-9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, вд директор Завода за јавно здравље Крушевац, ул. Војводе Путника број 2, р а с п и с у ј е

 

 

 О  Г  Л  А  С

за пријем у радни однос на одређено време

 

За радно место-послове:

  1. Санитарно-еколошки техничар
  2. Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге

 

        Поред општих услова, прописаних Законом, кандидати мора да испуњавају и следеће посебне услове:

 

 

За радно место 1:

 

Стручна спрема/образовање:

- средње образовање (здравствена струка- санитарни смер)

Додатна знања/испити/радно искуство:

- стручни испит

- лиценца

- возачка дозвола „Б“категорије

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

 

Број извршилаца: 2

 на одређено време (3 месеца), са пуним радним временом, због повећаног обима посла.

 

Опис послова према Правилнику о организацији и систематизацији послова Завода за јавно здравље Крушевац.

 

За радно место 2:

 

Стручна спрема/образовање:

- Основно образовање, I степен

 (предност имају кандидати са радним искуством у лабораторији, на истим или сличним        пословима)

 

Број извршилаца: 1 на одређено време (3 месеца), са пуним радним временом

 

Опис послова према Правилнику о организацији и систематизацији послова Завода за јавно здравље Крушевац.

 

Заинтересовани кандидати, уз пријаву на оглас, подносе и доказе о испуњености посебних услова огласа, у неовереној фотокопији, а изабрани кандидати, пре заснивања радног односа, дужни су да доставе оверене фотокопије потребне документације, као и доказ о здравственој способности, за послове, за које се заснива радни однос.

 

Пријавом на оглас, кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности, у сврхе избора, за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

 Рок за подношење пријава је 15 дана, од дана објављивања огласа, у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање.

 

Кандидат мора бити обавештен о избору, у складу са законом, у року који не може бити дужи од 30 дана, од дана истека рока за пријаву кандидата.

 

Одлука о избору кандидата ће бити објављена, на сајту Завода за јавно здравље Крушевац и неће се достављати учесницима јавног огласа.

 

Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве, неће се разматрати.

 

Пријаве, са краћом биографијом и доказима о испуњавању услова огласа, достављају се у затвореној коверти, на  горе означену адресу, са називом и редним бројем радног места, за које се конкурише и назнаком за оглас“.

 

 

ВД ДИРЕКТОР

Др Предраг Павловић