Дом здравља „Мали Зворник“

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 96/2019 и 58/2020 – Анекс I ), и  члана 22.  Статута Дома здравља Мали Зворник, директор Дома здраваља „Мали Зворник“ расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

За пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом

 1. РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време  са пуним радним временом на послове медицинска сестра - техничар, 1 (један) извршилац– за рад у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва са хитном медицинском помоћи, кућном негом и лечењем, специјалистичко – консултативном делатношћу и лабораторијском, радилошком и ултразвучном дијагностиком.

 

II 

УТВРЂУЈУ СЕ услови за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом на послове медицинска сестра-техничар, 1 (један) извршилац, код послодавца -Дом здравља „Мали Зворник“, како следи:

 • четврти степен стручне спреме, завршена медицинска школа
 • положен стручни испит,
 • лиценца,
 • најмање 6 месеци радног искуства у наведеном звању.

 

 

III

Описи послова за сва радна места су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Дома здравља „Мали Зворник“.

 

IV

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања на  web сајту Националне службе за запошљавање.

Оглас ће бити објављен на web сајту Министарства здравља Републике Србије и сајту Дома здравља „Мали Зворник“.

Пријаве се подносе на адресу : Дом здравља „Мали Зворник“ ул.Рибарска 25, 15318 Мали Зворник, сваког радног дана од 7 до 15 часова.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

 VIII

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа :

 • Пријаву са кратком биографијом
 • фотокопију личне карте или очитану (испис)
 • фотокопију дипломе о завршеној школи
 • фотокопију уверења(потврду) о положеном стручном испиту
 • фотокопија лиценце
 • фотокопију радне књижице или другог доказа о радном искуству кандидата (уговори о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.)

 

Докази морају бити оригинал или оверене фотокопије.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

 

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања и сл.).

 

 

 

Д и р е к т о р

Валентина Ристић, дипл економиста