Dom zdravlja Pirot

Na osnovu člana 7. 8. i 9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna pokrajina i jedinice lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 96/2019 i 58/2020 - Aneks I),  Memoranduma o saradnji u pružanju zdravstvene zaštite migrantima broj 337-00-00167/16/2022-08 od 29.11.2022. u okviru projekta „ Podrška EU u upravljanju migracijama u Srbiji – pristup zdravstvenim uslugama III “  broj IPA/2022/435-817, člana 22. Statuta Doma zdravlja Pirot i Odluke vd direktora Doma zdravlja Pirot broj 02- 847 /R od 09.06.2023. godine  raspisuje se

 

O G L A S

Za prijem u radni odnos na određeno vreme  za pružanje zdravstvene zaštite migrantima u Prihvatnom centru 4 kilometar, 5 dana nedeljno u jednoj smeni od 6 sati.  Doktor medicine se može preusmeriti i u druge ambulante pri tranzitno-prihvatnim centrima i centrima za azil u skladu sa promenom situacije na terenu.

  • Doktor medicine - 1 izvršilac

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih članom 24. Zakona o radu Republike Srbije („Sl.glasnik RS„ br. 24/2005,61/2005,54/2009,32/2013,75/2014) kandidati moraju ispunjavati i sledeće posebne uslove:

Visoko obrazovanje:

- na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od

septembra 2005. godine;

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja / ispiti :

Položen stručni ispit i licenca

 

Prilikom prijave na oglas zainteresovani kandidati su dužni da prilože:

- kratku biografiju

- fotokopiju diplome o završenom fakultetu

- fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu

- fotokopiju licence (osim psihologa)

- izvod iz matične knjige rođenih/venčanih

- fotokopiju lične karte

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja. Oglas će biti objavljen na sajtu Ministarstva zdravlja, na oglasnoj tabli poslodavca i kod Nacionalne službe za zapošljavanje.

Prijave se podnose na adresu Doma zdravlja Pirot, ul. Vojvode Momčila bb Pirot ili lično u kancelariji pisarnice Doma zdravlja Pirot. Zainteresovani kandidati sve dodatne informacije  mogu dobiti u Službi za pravne i ekonomsko-finansijske poslove Doma zdravlja Pirot.

Prijave podnete po isteku roka za prijavljivanje kao i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Odluka o izboru kandidata će biti objavljena na oglasnoj tabli Doma zdravlja Pirot.            

 

 

DOM ZDRAVLJA PIROT

VD    DIREKTORA

prim. dr sci. med  Suzana Stanković