Специјалнa болницa за рехабилитацију „Јунаковић“ Апатин

У складу са Одлуком о потреби заснивања радног односа са новим запосленим број 01-292/23 од дана 09.06.2023. године, в.д. директора Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“ Апатин, Апатин доноси:

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

    I  На  одређено време, због повећаног обима посла, а најдуже на период до 3 месеца:

 

  1. Помоћни кувар, при Одсеку за угоститељство – 1 извршилац

 

        Услови према Правилнику о организацији и систематизацији послова Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“, Апатин. Апатин:

        

Средње образовање

Изузетно:

Основно образовање и радно искуство стечено на тим пословима до дана ступања на снагу Уредбе о каталогу радних места.

 

 

        У пријави за оглас кандидат подноси молбу за заснивање радног односа, кратку биографију и доказе о испуњености услова огласа, односно оверену фотокопију дипломе.

        Рок за подношење пријава је осам (8) дана од дана објављивања огласа на веб сајту Министарства  здравља Републике Србије.

        Оглас је објављен и на огласној табли Националне службе за запошљавање филијала Сомбор, испостава Апатин.

       Пријаве са документацијом доставити препорученом пошиљком на адресу Специјалне болнице за рехабилитацију „Јунаковић“ Апатин, Апатин, Пригревачка бб, 25260, Апатин-  Одељењу за економско-финансијске и опште и правне послове, уз напомену „за оглас за пријем у радни однос“ или лично.

        Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

        Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности  у сврху избора за пријем у радни одонос.

 

 

в. д.  директора

др Драгана Мрђенов