Здравствени центар Ужице

На основу Одлуке  вд  директора Здравственог центра Ужице број 0107  бр  6062   од 09.06.2023.године , Здравствени центар расписује

 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на замену радника на дужем одсуству због боловања

           

          

 

             ОЈ Општа болница Пријепоље

  1. Медицинска сестра техничар у гинекологији и акушерству ........................ 1 извршилац   

           

             ОЈ Општа болница Ужице

  1. Медицинска сестра техничар у гинекологији и акушерству  ....................... 1  извршилац

              

 

               Услови за заснивање радног односа

 

  • За радно место медицинска сестра техничар у гинекологији и акушерству -IV степен стручне спреме ,завршена средња медицинска школа,смер акушерска сестра, положен стручни испит и важећа лиценца

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:

  • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
  • Оверену фотокопију дипломе о завршеној одговарајућој школи
  • Оверена фотокопија уверења о стручном испиту
  • Оверена фотокопија важеће лиценце
  • Уверење да се против кандидата не води кривични поступак/уверење издаје Суд/,не старије од 6 месеци
  • Уверење да нису осуђивани за кривично дело које их чини неподобним за рад у здравственој установи /издаје МУП/,не старије од 6 месеци
  • Кратку биографију

Пријаве са потребном документацијом подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Поднета документа неће се враћати.

 

 

Здравствени центар Ужице

ВД  Д И Р Е К Т О Р

Др Наташа Гаговић