ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ Нови Сад

На основу Одлуке в.д. директора Института број 2346/1 од 09.06.2023. године о расписивању јавног огласа и члана 19. Статута Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине в.д. директор Института расписује:

 

О  Г  Л  А  С

 

за пријем у радни однос три (3) извршиоца на неодређено време, са пробним радом до 3 месеца, са пуним радним временом:

 

Један (1) извршиоц: ДОКТОР МЕДИЦИНЕ у Одсеку за неуромишићне болести у Служби за физикалну медицину и рехабилитацију на Клиници за дечју хабилитацију и рехабилитацију

Један (1) извршиоц: ДОКТОР МЕДИЦИНЕ Одељења анестезиологије и периоперативне медицине у Служби дечје анестезиологије, интензивне терапије и терапије бола на Клиници за дечју хирургију

Један (1) извршиоц: ДОКТОР МЕДИЦИНЕ у Одсеку неонаталне хирургије у Служби дечје хирургије Стационара на Клиници за дечју хирургију

 

Описи послова су утврђени Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места дел.3365 број од 27.09.2019. године

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:

Стручна спрема/образовање/Високо образовање:

  1. Образовање: на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године за звање доктор медицине
  2. Стручни испит
  3. Лиценца
  4. Најмање шест месеци радног искуства у звању доктор медицине

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа:

-Диплому о завршеном Медицинском факултету

-Уверење о положеном стручном испиту
-Дозволу за рад - Лиценцу издату од надлежне коморе или Решење о упису у именик Коморе

-Фотокопију из матичне књиге венчаних (уколико су диплома, уверење и лиценца издати на девојачко презиме)

-Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда) не старије од 6 месеци

-Уверење да кандидат није осуђиван (уверење из Полицијске управе) не старије од 6 месеци,

-Кратку биографију (Curriculum Vitae, CV), са адресом, контакт телефоном, интернет адресом.

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања школовања...).

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Рок  за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања на интернет порталу Националне службе за запошљавање.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано).

Приликом заснивања радног односа, кандидат је  дужан да достави:

  • фотокопију личне карте
  • уредан санитарни налаз што доказује санитарном књижицом
  • Уверење из Завода за здравствену заштиту радника (Служба медицине рада) о здравственој способности за радно место за које је оглас расписан.
  • доказ о имунизацији ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле (ИГГ антитела)
  • доказ о имунизацији Хепатитис Б

 

Пријаве се предају  у затвореној коверти поштом на адресу Института са назнаком за радно место на које се конкурише.
       

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА:  

Проф.др Јелена Антић