Специјална болница за интерне болести Младеновац

На основу одредби Закона о раду и  на основу  чл.23 Статута болнице, kao и у складу са одредбама Посебног колективног уговора за здравствене установе и Кадровског плана СБИБ за 2022годину, као в.д.Директора доносим  Одлуку о пријему у радни однос и расписујем:

 

О Г Л А С

 

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, ДО ПОВРАТКА ОДСУТНОГ ЗАПОСЛЕНОГ, СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ

 

  1. Медицински техничар  - 1 извршилац - за рад на болничким одељењима

 

Услови: Завршена средња медицинска школа,општи смер, IV степен стручне спреме и положен стручни испит.

 

Опис послова: према Правилнику о систематизацији послова болнице.

 

                   Заинтересовани кандидати подносе:

 

  • молбу за пријем са биографијом, адресом, контакт телефоном, са изјавом да су здравствено способни за тражене послове и са изјавом да се против њих не води кривични поступак.
  • Оверену Фотокопију дипломе о завршеној школи
  • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
  • Фотокопију личне карте или очитане податке
  • Оверену фотокопију венчанице – уколико су претходна документа издата на девојачко презиме
  • Оверену фотокопију Лиценце или решења о упису у одговарајућу Комору, односно доказ да је предат захтев за издавање лиценце.

 

      Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос у болници.

 

      Рок за подношење молби са захтеваном документацијом је 8 дана од дана објављивања овог огласа на сајту Министарства здравља.

 

      Молбе се подносе у затвореним ковертама лично или поштом на адресу: Специјална болница за интерне болести Младеновац, Војводе Мишића бр. 2, 11400 Младеновац, са назнаком „за оглас“.

Неблаговремене и непотпуне молбе неће се узимати у разматрање.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 10 дана од дана истека рока за подношење молби и биће достављена свим кандидатима.

 

 

в.д. директора болнице др Сузана Дмитровић Банковић