Завод за здравствену заштиту радника “Ниш”

На основу  члана 7. и 8.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајна и јединица локалне самоуправе (“Службени гласник РС” број 106/2018), члана 6. и 7.  Појединачног колективног уговора Завода за здравствену заштиту радника “Ниш” број 196 од 18.01.2016.године,  Кадровског плана Завода за здравствену заштиту радника “Ниш” број 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018.године,Закључка Комисије за кадрове здравствених установа  број 112-01-568/2023-02 од 27 априла 2023.године за пријем 1 доктора медицине специјалисте гинекологије и акушерства на неодређено време у складу са законском процедуром, у оквиру броја доктора медицине предвиђеног важећим кадровским планом и Сагласности Министарства здравља број 112-02-647/2023 од 5 јуна 2023.годин,  Одлуке о расписивању јавног огласа за пријем у радни однос  број 1181 од 12.06.2023.године , Директор Завода за здравствену заштиту радника “Ниш” расписује

 

 

ОГЛАС

за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом

 

 

I

Оглашава се пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом  и то за следећe раднo местo :

Доктор медицине специјалиста изабрани лекар за жене ( специјалиста гинекологије и акушерства) -1 извршилац.

 

II

За заснивање радног односа за послове из тачке 1 овог Огласа важе општи услови утврђени Законом о раду ( “Службени гласник РС” бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 2/2013 и 75/2014).

 

 

III

Поред општих услова утврђени су и посебни услови на основу Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Заводу за здравствену заштиту радника “Ниш” број 3149  од 13.08.2020.године и измене и допуне Правилника о Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Заводу за здравствену заштиту радника “Ниш” број 281 од 08.02.2022.године   и то:

Доктор медицине специјалиста изабрани лекар за жене ( специјалиста гинекологије и акушерства)

 • завршен Медицински факултет
 • положен стручни испит
 • положен специјалистички испит из гинекологије и акушерства
 • лиценца издата од Лекарске коморе или решење о упису у Лекарску комору
 • познавање колпоскопије
 • завршен курс из области цервикалне цитологије и цитодијагностике

     

IV

 Уз пријаву на оглас се подносе оверене фотокопије следећих докумената и то :

 

 • диплома о завршеном Медицинском факултету
 • потврда о положеном стручном испиту
 • диплома о положеном специјалистичком испиту
 • лиценца или решење о упису у именик Лекарске коморе
 • доказ о познавању колпоскопије
 • потврда о завршеном курсу из области цервикалне цитологије и цитодијаностике

 

Поред напред наведених услова пожељено је да кандидат има 45 или мање од 45 година живота.

 

V

Поред тражених докумената уз пријаву за оглас доставља се :

 • лична и радна биографија са адресом, контакт телефон и е-маил адресом,
 • фотокопија личне карте,
 • извод из матичне књигне венчаних ( ако је кандидат променио презиме),

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду потака о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

VI

Пре заснивања радног односа изабрани кандидати  су  дужни  да доставе:

-лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос,

-уверење да се против њега не води кривични поступак ( уверење издаје суд)

-извод из казнене евиденције МУП-а да није осуђиван за кривично дело које га чини неподобним за рад у здравственој установи.

Уколико изабрани кандидати не доставе горе наведена документа у захтеваном року са њима се неће засновати радни однос.

Кандидати који испуњавају услове конкурса могу бити  позвани на разговор ради пружања додатних информација уколико је то важно за доношење одлуке о пријему.

 

VII

Оглас објавити на веб страницама Националне службе за запошљавање, Министарства здравља и Завода за здравствену заштиту радника “Ниш”.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на веб  страни Националне службе за запошљавање.

Пријаве се могу послати  поштом на адресу Завод за здравствену заштиту радника “Ниш”  улица Војислава Илића б.б.  18000 Ниш или доставити лично у Завод за здравствену заштиту радника “Ниш” на исту адресу у периоду од 7,30 до 15,00 часова са назнаком “пријава на оглас за радно место ”( обавезно навести за које радно место је пријава )

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

VIII

Одлука о избору кандидата биће донета најкасније у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава, а обавештење о избору кандидата биће објављено на веб страници Завода за здравствену заштиту радника “Ниш”.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Контакт телефон : 018/232-801

 

 

ЗАВОД  ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ

РАДНИКА “НИШ”

ДИРЕКТОР

 

др Слађана Мајкић

спец.мед.рада