Градски завод за јавно здравље, Београд, Булевар

На основу члана 31. Закона о раду („Сл. Гласник РС“ бр. 24/2005,61/2005, 54/2009,32/2013,75/2014,13/2017-Одлука УС,113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење), члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (,,Службени гласник Р.С.“ број 96/2019,58/2020-Анекс I), члан 22. Статута Градског завода за јавно здравље, Београд, а у складу са Закључком 51 бр.112-1703/2023 Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, Министарства здравља од 28.02.2023.године и Одлуке директора Градског завода V-5 број 1481/2 од 12.06.2023. године, расписује се:

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос

I

 

Оглашава се пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом:

 

  1. 1. Један ( 1 ) извршилац на радно место медицинска сестра-техничар у јавном здрављу Центар за контролу и превенцију болести.

 

Опис посла: припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад;     спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција; учествује у набавци потребног материјала; одлаже и уклања медицински отпад на прописани начин; обавља послове из области јавног здравља (здравствено васпитање, води евиденције, узима лабораторијски материјал); узима и узоркује биолошки материјал за лабораторијску дијагностику у Заводу и на терену; води евиденцију узоркованог материјала и сређује резултате лабораторијске дијагностике; врши имунопрофилаксу по епидемиолошким и клиничким индикацијама; учествује у практичној обуци ученика средње медицинске школе; учествује у спровођењу здравствено-васпитног рада; примењује документа система менаџмента у складу са надлежностима; обавља и друге послове по налогу координатора техничара, главног техничара, шефа Одсека и начелника Јединице.

 

Услови:

-  Средње образовање медицинске струке;

-  Положен стручни испит;

 - Лиценца;

 - Најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању;

 - Познавање рада на рачунару.

 

Додатни услов:

Претходно радно искуство на истим или сличним пословима ће се сагледати као предност, посебно искуство у теренском раду ( истраживање епидемије ); искуство у раду на имунизацији ( минимум 6 месеци ); познавање технике вађења венске крви ( минимум годину дана ); вештине у комуникацији са особама у ризику од ХИВ инфекције и других полнопреносивих инфекција; добро познавање рада на рачунару.

 

Пожељно је да кандидати доставе изјаву установе у којој су стекли искуство у раду за горе наведене допунске услове.

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе фотокопије (неоверене) следећих докумената:

 

  • диплому/уверење  о завршеном средњем образовању медицинске струке;
  • уверење о положеном стручном испиту;
  • лиценцу/ потврда о поднетом захтеву за издавање лиценце;
  • доказ о стеченом радном искуству од најмање шест месеци у наведеном звању;
  • потврда/сертификат о познавању рада на рачунару;
  • извод из матичне књиге рођених и венчаних (ако је дошло до промене презимена);
  • уверење о држављанству;
  • фотокопију/очитану личну карту;
  • потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном и e-mail адресом.

 

II

 

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

 

III

 

Рок за подношење пријава је 8 ( осам ) дана од дана објављивања огласа на интернет порталу Националне службе за запошљавање.

Оглас ће такође бити објављен и на интернет порталу Министарства здравља као и на огласној табли и интернет порталу Градског завода за јавно здравље, Београд.

Пријаву са документацијом (у затвореној коверти) доставити поштом или лично (Архива Завода) на адресу:

Градски завод за јавно здравље, Београд, Булевар Деспота Стефана 54а – Одељење за правне послове са назнаком “Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место (навести назив радног места као и Центар односно Јединицу у којој се то радно место налази). Обавезно навести име и презиме.

Непотпун и неблаговремене пријаве, као и пријаве које не садрже горе тражене податке неће се разматрати.

Достављена документа се не враћају.

Одлука о избору кандидата ће бити објављена на сајту Градског завода за јавно здравље, Београд www.zdravlje.org.rs у делу Огласи и неће се достављати учесницима јавног огласа.

 

 

ДИРЕКТОР ГРАДСКОГ ЗАВОДА

ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ, БЕОГРАД

Проф. др Душанка Матијевић