Zavod za urgentnu medicinu Niš

Na osnovu saglasnosti Komisije za kadrove u zdravstvenim ustanovama br. 112-01-680/2023-02 od 12.05.2023. godine, na osnovu čl. 7 i 8 Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave ("Sl.glasnik RS" broj 96/19 i 58/20),  na osnovu  člana 3 i 4 stav 1. alineja 5. Kadrovskog Plana br: 112-01-200/2018-02 od 20.08.2018.god., Statuta Zavoda za urgentnu medicinu u Nišu broj 1518 od 15.03.2021.god.  u svojstvu  v.d.direktora Zavoda donosim:

 

O D L U K U

o potrebi za zasnivanjem  radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme,  sa 1 (jednim) administrativnim radnikom, zbog zamene radnice na porodiljskom odsustvu, a najduže do njenog povratka na rad                                             

                                                     

-broj izvršioca: 1  (JEDAN)   za obavljanje poslova administrativnog radnika u Odeljenju za pravne, kadrovske i administrativne poslove

     Uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavlјivanja na oglas su:

  • Završena srednja škola IV stepen stručne spreme, potrebno radno iskustvo u trajanju od najmanje 12 meseci na poslovima administrativnog radnika u zdravstvenim ustanovama.

Prilikom prijavlјivanja na oglas potrebno je dostaviti original ili overena sledeća dokumenta:

  • Molbu  koja sadrži:  radno mesto za koje se kandidat javlјa i saglasnost za obradu podataka o ličnosti,
  • Diplomu o završenoj srednjoj školi, IV stepen stručne spreme, (overena fotokopija)
  • Potvrda o radnom iskustvu na poslovima administrativnog radnika u zdravstvenim ustanovama-original,
  • Uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (original, ne starije od 6 meseci)
  • Uverenje da kandidat nije osudjivan (original, ne starije od 6 meseci)
  • Važeća lična karta očitana ili fotokopija,
  • Kratku biografiju -CV

Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objavlјivanja na Web sajtu Ministarstva zdravlјa Republike Srbije.

Prijave se podnose lično ili putem pošte na adresu: Zavod za urgentnu medicinu Niš, 18 000 Niš, ul. Vojislava Ilića bb sa naznakom „Po oglasu za administrativnog radnika“.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće  razmatrati.

Postupak izbora kandidata izvršiće   v.d.direktor Zavoda za urgentnu medicinu Niš, nakon proteka roka za dostavu konkursne dokumentacije i provere stručnih znanja i sposobnosti kandidata koji uđu u uži krug za izbor po predlogu Komisije i sa kojima će v.d.direktor obaviti razgovor.


Odluku o potrebi zasnivanja radnog odnosa objaviti na Web sajtu Ministarstva zdravlјa Republike Srbije,  na sajtu Nacionalne službe za zapošlјavanje i sajtu Zavoda.

 

 

v.d.DIREKTOR

dr Snežana Radivojević

spec.interne  medicine