ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗРЕЊАНИН

На основу члана 7. и 8. Колективног уговора код Завода за јавно здравље Зрењанин в.д. директора Завода за јавно здравље Зрењанин, дана 12.06.2023. године, објављује на огласној табли Националне службе за запошљавање Зрењанин, интернет страници Министарства здравља, као и огласној табли и интернет страници Завода за јавно здравље Зрењанин

ЈАВНИ ОГЛАС

за заснивање радног односа на неодређено време

за послове Референт за финансијско-рачуноводствене послове – извршилац један

 

Опис послова:

 • врши пријем, контролу и груписање улазне и излазне документације и даје налог за финансијско задуживање;
 • води прописане електронске евиденције и обавља електронска плаћања;
 • контролише евидентирање пословних промена у пословним књигама и евиденцијама;
 • прати измиривање обавеза по основу пореза на добит;
 • учествује у изради обрачуна пореза на додату вредност;
 • израђује месечне извештаје о документацији и одговоран је за њихову тачност;
 • ажурира податке у одговарајућим базама;
 • пружа подршку у изради периодичног и годишњег обрачуна;
 • врши рачунску и логичку контролу месечних извештаја, обрађује податке и израђује статистичке табеле;
 • води аналитичку евиденцију купаца и добављача;
 • испоставља профактуре, фактуре и авансне рачуне и врши њихову рачунску контролу;
 • испоставља опомене за неплаћене рачуне и припрема документацију за утужење;
 • врши обрачун камате;
 • обавља и друге послове које може да врши према својој стручној спреми и радној оспособљености.

Услови:

 • средње образовање у трајању од четири године – економске струке;
 • најмање једна година радног искуства.

 

Радни однос се заснива на неодређено време.

Радно време износи 40 часова недељно.

Кандидати су дужни да уз пријаву доставе кратку биографију и доказе о испуњењу услова (оверену фотокопију дипломе о завршеној школи, доказ о радном искуству (оригинал или оверена фотокопија), фотокопију личне карте, оверену фотокопију извода из матичне књиге венчаних у случају промене презимена).

Рок за подношење пријава је осам дана од дана објављивања на огласној табли Националне службе за запошљавање Зрењанин.

Приложена документација неће се враћати кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве ће се одбацити.

 

 

Пријаве доставити поштом или непосредно на адресу:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗРЕЊАНИН

 

 

в.д. директора

Зрењанин, Др Емила Гаврила бр. 15                                                                               

др Предраг Рудан