ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗРЕЊАНИН

На основу члана 7. и 8. Колективног уговора код Завода за јавно здравље Зрењанин в.д. директора Завода за јавно здравље Зрењанин, дана 12.06.2023. године, објављује на огласној табли Националне службе за запошљавање Зрењанин, интернет страници Министарства здравља, као и огласној табли и интернет страници Завода за јавно здравље Зрењанин

ЈАВНИ ОГЛАС

за заснивање радног односа на неодређено време

за послове Доктор медицине – извршилац један

 

Опис послова:

 • учествује у контроли здравствене исправности хране, предмета опште употребе, воде за пиће, отпадних вода, ваздуха, буке, површинских вода и базена;
 • учествују у прављењу превентивне стратегије за постизање здраве животне средине, њено одржавање и унапређење;
 • учествује у анализи санитарно-хигијенског стања објеката који подлежу хигијенско-санитарном надзору и предлаже мере за решавање проблема;
 • прати спровођење добре хигијенске праксе у објектима за производњу, чување и промет намирница и даје стручно мишљење;
 • прати законску регулативу из делокруга своје струке;
 • учествује у прављењу планова и извештаја о раду;
 • учествује у раду саветовалишта за исхрану;
 • учествује у акцијама здравственог васпитања;
 • обавља и друге послове које може да врши према својој стручној спреми и радној оспособљености;
 • по упућивању на специјалицазију обавља послове у складу са планом и програмом специјализације из хигијене.

Услови:

 • високо образовање:
 • на интегрисаним академским студијама медицине, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;
 • на основним студијама медицине у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;
 • стручни испит;
 • лиценца;
 • најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Посебни услови:

 • рад на терену повремен.

Радни однос се заснива на неодређено време.

Радно време износи 40 часова недељно.

Кандидат са којим се заснује радни однос биће упућен на специјализацију из хигијене по добијању сагласности Министарства здравља.

Кандидати су дужни да уз пријаву доставе кратку биографију и доказе о испуњењу услова (оверену фотокопију дипломе о завршеној школи, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, оверену фотокопију лиценце, фотокопију личне карте, оверену фотокопију извода из матичне књиге венчаних у случају промене презимена).

Рок за подношење пријава је осам дана од дана објављивања на огласној табли Националне службе за запошљавање Зрењанин.

Приложена документација неће се враћати кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве ће се одбацити.

Пријаве доставити поштом или непосредно на адресу:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗРЕЊАНИН

 

 

в.д. директора

Зрењанин, Др Емила Гаврила бр. 15 

др Предраг Рудан