Специјална болница за психијатријске болести “Свети Врачеви” Нови Кнежевац

На основу чл. 7. и 8.  Посебног колективног Уговора за здравствене Установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл. гласник РС” бр. 96/2019) и Кадровског плана Специјалне болнице за психијатријске болести “Свети Врачеви” Нови Кнежевац бр. 112-01-64/2022-02, од 08.03.2022. године,  расписује  се:

 

 

ОГЛАС ЗА  ПРИЈЕМ  У  РАДНИ ОДНОС  НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

На пословима –кувар/посластичар два извршиоца на одређено време, са пуним радним временом, због повећаног обима послова до 31.08.2023. године, у складу са законом.

 

Кандидати су обавезни да  доставе:

- пријаву са личном и радном биографијом са адресом становања и контакт телефоном,

- оверену фотокопију дипломе о школској спреми (диплома о завршеној трогодишњој, или четворогодишњој школи куварског или прехрамбеног смера) и

- фотокопију личне карте.

Приликом заснивања радног односа изабрани кандидат је дужан да достави лекарско уверење, прибављено о свом трошку.

 

Опис послова:

- припрема све врсте јела по јеловнику и нормативима исхране;

- припрема и обликује све врсте посластица;

- контролише исправност намирница;

- утврђује потребне количине намирница на основу норматива и саставља листу за набавку намирница;

- контролише квалитет припремљеног јела;

- сервира јела;

- припрема јеловник;

- врши поделу хране и стара се о узимању хране за одељења од стране лица која која носе храну;

- правилно оставља  узорак хране од сваког оброка за евентуална испитивања који мора да се чува на правилан начин у току 72 сата;

- одговара за примењивање и поштовање предвиђеног јеловника  за тај дан, а према важећим нормативима болнице;

- стара се о хигијени кухиње, радних елемената, посуђа, фрижидера, замрзивача, прибора за рад и о својој личној хигијени;

- доноси и односи намирнице из складишта, односи помије на место за бацање истих.

 

Рок за достављање пријаве кандидата је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Обавештење о избору кандидата кандидатима ће бити достављено у року од 30 дана од дана доношења одлуке о избору. Пријаве се достављају на адресу:

Специјална болница за психијатријске болести “Свети Врачеви” Нови Кнежевац, ул. Краља Петра I Карађорђевића бр. 85, 23330 Нови Кнежевац, са назнаком “за оглас за пријем у радни однос”, или лично предати у правну службу Специјалне болнице.

 

 

Специјална болница за психијатријске болести

“Свети Врачеви” Нови Кнежевац

В.Д. Директор