Дом Здравља „др Милорад Михајловић“Ражањ

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног говора за здравствене установе, члана 6 и 7. Правилника о раду Дома Здравља ,,др Милорад Михајловић,, Ражањ,члана 23. Статута здравствене установе Дом здравља ,,др Милорад Михајловић,, Ражањ а на основу Дописа Министарства Здравља бр.120-01-151/2020-02 од 30.05.2023 године којим се  период примене Инструкције Министарства Здравља о реализацији тачке 3 кадровских планова здравствених установа из Плана мреже здравствених установа број 120-01-151/2020-02 од 25.12.2020. године,продужава до 31.08.2023 године а на основу насталих потреба,  објављујемо

 

ЈАВНИ ОГЛАС

За пријем у радни однос :

2/две медицинске сестре на одређено време са пуним радним временом а због повећаног обима посла најдуже до 31.08.2023 године.

Услови:

   -IV –степен, средња  медицинска школа

   -положен стручни испит

   -поседовање лиценце

   -поседовање возачке дозволе Б категорије

   -извод из матичне књиге рођених

          Оглас остаје отворен 8. дана од дана објављивања од стране  Министарства здравља РС и Националне службе за запошљавање                                        

Пријава са биографијом /CV/ и наведена документа/оверена фотокопија/ се достављају лично или поштом на адресу:

Дом здравља ,,др Милорад Михајловић,, Ражањ, ул. ,,др Милорада Михајловића,, бр.5, 37215 Ражањ са назнаком ,, Пријава на оглас,,

Одлуку о избору кандидата доноси директор установе у Законом предвиђеном року.

Обавештење  о извршеном избору, кандидати могу добити на телефон 037/3841 663 сваког радног дана од 7-14 часова

 

 

Д и р е к т о р,

Ненад Станковић,дипл.ецц