Универзитетски клинички центар Србије

На основу Одлуке в.д.директора Универзитетског клиничког центра Србије бр.9830  од 26.06.2023. године, а у складу са Обавештењем Министарства здравља РС бр. 112-02-647/2023-02 од 13.06.2023. године о Закључку 51 бр: 112-4449/2023 од 31.05.2023 године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и чл. 7., 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.96/2019),

 

 

 

УНИВЕРЗИТЕТСКИ  КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за  пријем у радни однос са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописима

на неодређено време са пробним радом од 6 месеци  за:

 

 

 

ПОМОЋНЕ РАДНИКЕ СА НИЖОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 10 ИЗВРШИОЦА:

 

I за Службу за техничке и друге сличне послове

-10 спремача-спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге са нижом стручном спремом на неодређено време са пробним радом од шест месеци за рад у Одсеку хигијене и кафе кухиње

 

 

Услови: Основно образовање;

 

АДМИНИСТРАТИВНИ РАДНИК СА СРЕДЊОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ- 1 ИЗВРШИЛАЦ

 

 

I за Службу за економско финансијске послове

-1 референт за финансијско рачуноводствене послове са средњом стручном спремом на неодређено време са пробним радом од шест месеци за рад у Одсеку контроле

 

 

Услови: Средње образовање

 

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву, као доказ о испуњењу наведених услова подносе следећа документа:

  • кратка пословна биографија (са контакт подацима)
  • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи са којом конкуришу
  • доказ о радном стажу, уколико кандидат има радни стаж (копија радне књижице, листинг из ПИО фонда и друго)
  • уверење о држављанству

 

Опис посла за радна места утврђен је Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних задатака и послова у организационим јединицама Универзитетског клиничког центра Србије и кандидатима је доступан на увид у просторијама Службе за правне послове Универзитетског клиничког центра Србије радним данима од 14 до 15 часова.

 

Пријаве и доказе о испуњењу услова кандидати могу предати лично архиви Универзитетског клиничког центра Србије или послати поштом на адресу: Универзитетски клинички центар Србије, ул. Пастерова бр.2, 11000 Београд, са назнаком „за конкурс за запошљавање“.

 

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

 

Кандидати ће о одлуци о избору за пријем у радни однос бити обавештени на интернет страници Универзитетског клиничког центра Србије.

 

Рок за подношење пријава истиче 8-ог дана од дана објављивања конкурса на интернет страници Националне службе за запошљавање и Министраства здравља РС.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити узете у разматрање.

 

 

В.Д.ДИРЕКТОР

УНИВЕРЗИТЕТСКОГ KЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ

проф.др Милика Ашанин