Програма 1809 „Превенција и контрола водећих хроничних незаразних обољења“ пројекат 0002- Подршка активностима здравствених установа у области oнколошке здравствене заштите“

Београд 11.07.2023.

На основу члaнa 8. Закона о буџету Републике Србије за 2023. годину (Сл. гласник РС број 138/22), Раздео 27- Министарство здравља, Програм 1809 „Превенција и контрола водећих хроничних незаразних обољења“ пројекат 0002- Подршка активностима здравствених установа у области oнколошке здравствене заштите“,

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

 

Министарство здравља,  упућује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

 

За пријаву пројеката  за реализацију Програма 1809 „Превенција и контрола водећих хроничних незаразних обољења“ пројекат 0002- Подршка активностима здравствених установа у области oнколошке здравствене заштите“ , који ће се финансирати из буџета Републике Србије - Раздео Министарствa здравља.

 

  1. ОПШТИ УСЛОВИ

 

Пројекте могу пријавити све заинтересоване здравствене установе секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите из Плана мреже здравствених установа које својим предложеним пројектима могу допринети достизању циљева Националног програма онколошке здравствене заштите „Србија против рака”.

 

  1. ПРИОРИТЕТИ У ФИНАНСИРАЊУ

 

     На основу специфичних циљева Националног програма онколошке здравствене заштите „Србија    

     против рака”, Националног програма раног откривања карцинома дојке, Националног програма

     раног откривања карцинома дебелог црева, Националног програма раног откривања карцинома

     грлића материце приоритет у финансирању имаће они пројекти чије активности предвиђају :

 

  1. јачање капацитета здравствених установа за спровођење раног откривања малигних болести,

лечења  и рехабилитације онколошких пацијената;

  1. успостављање контроле квалитета услуга у спровођењу скрининга;
  2.  унапређење квалитета живота оболелих од малигних болести и њихових породица
  3. 4.   стручно усавршавање лекара специјалиста у земљи и иностранству, у циљу овладавања новим

            здравственим технологијама које се користе у процесу дијагностике и лечења малигних болести,

            под следећим условима:

     а) Да је усавршавање кандидата у функцији спровођења Националног програма онколошке   

         здравствене заштите „Србија против рака“;

     б) Да се нове здравствене технологије (методе и поступци) могу примењивати у циљу унапређења

         здравља људи, у превенцији, дијагностици и лечењу болести, повреда и рехабилитацији, а

         обухватају безбедне, квалитетне и ефикасне методе за пружање здравствене заштите као и да је

         здравствена установа регистровала нову здравствену технологију односно да за примену исте

         поседује неопходну инфраструктуру и одговарајућу опрему;

     в) Пријаве здравственим установама могу поднети лекари специјалисти запослени на неодређено

         време у секундарним и  терцијарним здравственим установама  које су у Плану мреже;

 г) Да предложена здравствена установа у иностранству где ће се обављати усавршавање има

         задовољавајући ниво стручне компетентности;

 

        

Укупна финансијска средства за реализацију Конкурса обезбеђена су из Буџета Републике Србије

за 2023. годину, Раздео 27- Министарство здравља и износе 8.000.000,00 динара. Појединачни програми у оквиру овог конкурса могу омогућити и едукације лекара специјалиста у максималном износу од 800.000,00 динара по кандидату, а њихов избор на нивоу здравствене установе, обавиће здравствене установе по следећој процедури:

 

   -   Стручни савет здравствене установе утврђује посебне критеријуме за избор кандидата;

   -   Директор здравствене установе, у сарадњи са стручним колегијумом,  доноси одлуку о избору  

       кандидата за едукацију.

 

Реализација пројеката вршиће се на основу уговора закључених између носиоца активности пројекта и Министарства здравља, којим ће се дефинисати обавезе уговорних страна и услови плаћања, сходно потребама исказаним  у пројекту.

 

По потписивању уговора средства ће бити уплаћена носиоцима пројеката, а након завршетка пројекта, сваки носилац у склопу завршног извештаја, доставља  Министарству здравља оверени детаљан наративни и финансијски извештај и попуњен образац за извештавање из матрице М1, уз који се прилаже комплетна финансијска документација ( копије рачуна, фактуре и др).

 

Пројектне активности здравствених установа које су већ финансиране средставима Републичког фонда за здравствено осигурање или из буџета Министарства здравља, односно које предвиђају набавку медицинске опреме, лекова и медицинских средстава сматраће се недопуштеним и неће бити узети у разматрање.

 

Партнер на пројекту може бити искључиво друга здравствена установа из Плана мреже здравствених установа, односно струковно удружење здравствених радника.

 

Као материјалне трошкове за спровођење пројекта, Министарство здравља ће прихватити следеће врсте трошкова: трошкове превоза и смештаја у иностранству, трошкове канцеларијског и едукативног материјала потребног за реализацију пројекта; трошкове превоза и трошкове комуникације који су у искључивој вези са спровођењем пројекта; трошкове организације едукација и стручних скупова; трошкове штампања публикација и брошура које проистичу из активности пројекта;  трошкове финансијских услуга.

 

Министарство здравља задржава право да коригује ставке буџета пријављених пројеката према активностима које се спроводе и реалних трошкова који произилазе из тих активности.

 

Aктивнoсти пројекта сe мoрajу спрoвoдити у склaду сa eпидeмиoлoшкoм ситуaциjoм у Рeпублици Србиjи и свету.

 

  1. 3. НАЧИН ПРИЈАВЕ

 

Све заинтересоване здравствене установе пријављују пројекте попуњавањем образаца М1 и М2 доступних на интернет страници Министарства здравља. Предлоге пројеката са комплетном документацијом доставити путем препоручене поште и путем електронске поште, уз напомену  „За јавни позив за реализацију  активности Националног програма онколошке здравствене заштите Србија против рака” и то у три оверена и печатирана примерка од стране директора и са заводним бројем здравствене установе.У противном ће се пријава сматрати непотпуном и неће бити узета у разматрање.

 

    Пријава се доставља на адресу :

 

Министарство здравља Републике Србије

 Сектор за јавно здравље и програмску здравствену заштиту,

 Одсек за програмску здравствену заштиту,

 Ул. Омладинских бригада 1

 11070 Београд

 

Напомена: пријаву пројекта могу у партнерству поднети две или више здравствених установа.

 

    4.РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

 

Рок за подношење пријава пројеката је 24. јул 2023. године у 23.59 часова.

    Пријаве пристигле по протеку наведеног рока ће се сматрати неблаговременим и неће бити узете у

    разматрање.

 

  1. ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКАТА

 

      Пројекти се спроводе закључно са 15. децембром 2023.године

 

      Наративни и финансијски извештај о спроведеном пројекту доставља се Министарству здравља до

  1. децембра 2023. године.

 

  1. РОК И НАЧИН ОБЈАВЉИВАЊА ПРИХВАЋЕНИХ ПРОЈЕКАТА

 

    Министарство здравља Републике Србије ће списак прихваћених пројеката за финансирање истаћи  

    јавно на својој интернет страници www.zdrаvlје.gоv.rs .

 

    Контакт особе у Министарству здравља:

 

др Јелена Јанковић

Еmail: jelena.jankovic@zdrаvlје.gоv.rs

 

     тeл: 011/311-70-71

 

     Број: 401-00-1759/2023-07

     У Београду, 05. јул 2023. године                           

 

 

МИНИСТАР

проф. др Даница Грујичић