Општа болница ''Др Алекса Савић'' Прокупље

На основу  члана 7. – 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и Одлуке бр.2531 од 04.07.2023.године, расписује се

 

ОГЛАС  ЗА

 ПРИЈЕМ  У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

I           Ради попуне слободних, односно упражњених радних места за рад у Општој болници ''Др Алекса Савић'' Прокупље примиће се у радни однос на неодређено време:

 

 1. Доктор медицине,  број извршилаца 1, са пуним радним временом, са пробним радом у трајању од 3 (три) месеца.

Опис послова: Према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице ''Др Алекса Савић'' Прокупље.

За  доктора медицине су Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице Прокупље утврђени следећи услови:

1) Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

 • на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
 • на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

2) Додатна знања / испити / радно искуство

 • стручни испит;
 • лиценца;

 

Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију :

 • Пријаву са кратком биографију, адресом и контакт телефоном;
 • Оверену фотокопију дипломе (уверења) о завршеном медицинском факултету;
 • Оверену фотокопију уверења (потврде) о положеном стручном испиту;
 • Оверену фотокопију решења о упису у комору или лиценцу издату од надлежне Коморе;
 • Оверену фотокопију извода из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);

 

 1. Службеник за послове одбране, заштите и безбедности, број извршилаца 1, са пуним радним временом, са пробним радом у трајању од 3 (три) месеца.

Опис послова: Према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице ''Др Алекса Савић'' Прокупље.

За  службеника за послове одбране, заштите и безбедности су Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице Прокупље утврђени следећи услови:

1) Стручна спрема / образовање

            Високо образовање:

 • на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;
 • на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

или

 • на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;
 • на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

 

2) Додатна знања / испити / радно искуство

 • знање рада на рачунару;
 • положен одговарајући стручни испит из области рада, у складу са законом.

 

Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију :

 • Пријаву са кратком биографију, адресом и контакт телефоном;
 • Оверену фотокопију дипломе (уверења) о завршеним основним академским студијама / основним студијама у трајању од најмање четири године или оверену фотокопију дипломе (уверења) о завршеним основним студијама / студијама у трајању од три године;
 • Оверену фотокопију уверења (потврде) о положеном стручном испиту о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду;
 • Оверену фотокопију извода из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);

 

 1. Техничар одржавања информационих система и технологија, број извршилаца 1, са пуним радним временом, са пробним радом у трајању од 3 (три) месеца.

Опис послова: Према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице ''Др Алекса Савић'' Прокупље.

За техничара одржавања информационих система и технологија су Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице Прокупље утврђени следећи услови:

1) Стручна спрема / образовање

 • Средње образовање, у трајању од 4 године, електротехничке струке из области информационих технологија, рачунарских мрежа, рачунара

 

Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију :

 • Пријаву са кратком биографију, адресом и контакт телефоном;
 • Оверену фотокопију дипломе (уверења) о завршеном средњем образовању, у трајању од 4 године, електротехничке струке из области информационих технологија, рачунарских мрежа, рачунара
 • Оверену фотокопију извода из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);

 

 1. Медицинска сестра – техничар, број извршилаца 1, са пуним радним временом, са пробним радом у трајању од 3 (три) месеца.

Опис послова: Према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице ''Др Алекса Савић'' Прокупље.

За медицинску сестру – техничара су Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице Прокупље утврђени следећи услови:

1) Стручна спрема / образовање

 • Средње образовање, здравствене струке, смер општи, педијатријски и гинеколошко-акушерски

2) Додатна знања / испити / радно искуство

 • стручни испит;
 • лиценца;

 

 

Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију :

 • Пријаву са кратком биографију, адресом и контакт телефоном;
 • Оверену фотокопију дипломе (уверења) о завршеној средњој медицинској школи, смер општи, педијатријски и гинеколошко-акушерски;
 • Оверену фотокопију уверења (потврде) о положеном стручном испиту;
 • Оверену фотокопију решења о упису у комору или лиценцу издату од надлежне Коморе;
 • Оверену фотокопију извода из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);

 

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у листу ''Послови''.

Оглас ће бити објављен и на wеб сајту Министарства здравља РС, wеб сајту Опште болнице Прокупље и огласној табли Опште болнице Прокупље.

Пријаве се достављају искључиво поштом у затвореним ковертама са назнаком  ''пријава на конкурс'', на адресу: Општа болница ''Др Алекса Савић'' Прокупље, Одељење за правне послове, ул. Пасјачка бр.2, 18400 Прокупље.

Неблаговремена пријава се неће разматрати и неотворена ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума када је примљена.

Пријава са непотпуним подацима и непотпуном документацијом ће бити одбијена.

 

 

ДИРЕКТОР

Др Сњежана Арсић