Општа болница Пожаревац

На основу чл. 7 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл. Гласник РС“ 96/2019) и чл. 22 Статута Опште болнице  Пожаревац у складу са Кадровским планом, в.д. директора  Опште болнице Пожаревац доноси одлуку да се  распише

 

 ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос

 

  1. Две (2) медицинске сестре-техничара за рад у Општој болници Пожаревац, замена привремено одсутних запослених, до повратка истих, са пуним радним временом

 

Опис послова за радна места под 1: Планира и пружа услуге здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију; обавља медицинске мере код болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације; примењује прописану терапију и контролише узимање лекова; врши припрему болесника и асистира лекару при интервенијама; учествује у пријему болесника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента; прати опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и др. показатеље; припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад; спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција; учествује у набавци потребног материјала; одлаже и уклања медицинских отпадна прописани начин; обавља послове из области јавног здравља (здравствено васпитање, врши вакцинацију према епидемиолошким индикацијама, врши унос података у области здравствене статистике, води евиденције, узима лабораторијски материјал); спроводи активности на популарисању давалаштва крви и компонената крви; врши прикупљање крви, компонената класичним и аферентним процедурама, тестирање крви, прераду, чување и дистрибуцију крви; припрема лекове из крви фракционисањем плазме; у зависности од сложености и специфичности радног  места, сложености и специфичности послова, сложености процедура, нивоа ризика, контакта са пацијентом и услова рада, препознају се горе наведена радна места.

 

            Услови за радна места под 1: Поред општих услова предвиђених законом,   завршену средњу Медицинску школу, општи смер (IV степен)  и положен            стручни испит. Уз пријаву треба доставити и: 1. Кратку биографију са адресом      и контакт телефоном 2. Оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој Медицинској школи (IV степен) - општи смер; 3. Оверену фотокопију уверења             о положеном стручном испиту 4. Извод из МК рођених - оригинал. Кандидати         који су радили у струци дужни су да доставе и оверену фотокопију лиценце.  

 

                    Пријавом на оглас кандидати дају своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити  у друге сврхе.

                  Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања у листу   "Послови" код Националне службе за запошљавање и листу " Реч Народа ".   

                   Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Пријаву са документацијом доставити на адресу: Општа болница Пожаревац,Ул.Братства јединства 135, 12000 Пожаревац.

 

 

ВД директора Oпште болице Пожаревац

Др   Драшко Дачић, специјалиста опште хирургије