Дом здравља Сопот

На основу члана 7. став 2. Посебног колективног угоовра за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС, бр: 96/19, 58/20 и 135/22) у складу са Кадровским планом за Дом здравља Сопот за 2020.годину, бр: 112-01-31/2020-02 од 24.10.2020.године и  Одлуке о потреби заснивања радног односа бр. 1408/1 од  12.07.2023.године, расписује се:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

 

За пријем у радни однос са пуним радним временом на пословима радног места спремач/спремачица у просторијама у којима се пружају здравствене услуге, на одређено време од 3 месеца- 1 извршилац.

УСЛОВИ : Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора испуњавати следеће посебне услове:

  Основно  образовање

ОСТАЛО: Уз пријаву се подносе:

  • Сведочанство о завршеном основном образовању у овереној фотокопији;
  • Фотокопија уверења о држављанству Републике Србије;
  • Фотокопија извода из МК рођених;
  • Фотокопија извода из МК венчаних ( само ако је кандидат променио презиме )

Рок за подношење пријаве је осам дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Кандидати могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података који могу бити важни за одлуку о пријему.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос.

Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Дом здравља Сопот.

Пријаве се подносе лично, или путем поште на адресу: Дом здравља Сопот, 11450 Сопот, ул. Јелице Миловановић 12, са назнаком „Пријава на оглас за пријем у радни однос“.

Неблаговерене пријаве као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом, неће бити разматране.

Телефон за контакт: 011-8239-733

 

 

в.д.директора                                                                                                                                

Др Богдан Короман