Институт за реуматологију

Број: 1676

Датум: 12.07.2023. године

 

 

На основу члана 7. став 3. и члана 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник“, број 96/2019, 58/2020 и 135/2022), члана 19. Статута Института за реуматологију расписујем

                                                                                                                                                                       

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос

 

  1. Једног дипломираног правника за правне, кадровске и административне послове, на одређено време због повећаног обима посла, у трајању од 24 месеца, са пуним радним временом, пробни рад три месеца.

 

Услови за заснивање радног односа

 

Стручна спрема/образовање:

Високо образовање:      

  • на основним студијама првог степена из области правних наука, у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, одосно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године, дипломирани правник, специјалиста струковни правник;
  • на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, дипломирани правник.

 

Додатна знања/испити/радно искуство 

  • знање рада за рачунару;
  • најмање две године радног искуства и више,
  • пожељан је положен правосудни испит;
  • пожељно је радно искуство у радним и кривичним споровима;

 

 

Заинтересовани кандидати подносе:

- пријаву са кратком биографијом,

- фотокопију дипломе о траженом  високом образовању,

- фотокопију уверења о положеном правосудном испиту ако га има,

- доказ о радном искуству (фотокопија радне књижице, уговора о раду и други слични

  уговори или потврде о раду)

- фотокопију извода из матичне књиге рођених/венчаних,

- фотокопију личне карте.

 

 

 

  1. Једног доктора медицине специјалисту на болничком одељењу и у специјалистичкој амбуланти, на одређено време због повећаног обима посла, у трајању од 24 месеца, са пуним радним временом, пробни рад три месеца

 

Услови за  заснивање радног односа:

 

Стручна спрема/образовање:

Високо образовање:

- на интегрисаним академским студијама, област: медицинске науке, доктор медицине, по пропису које уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из физикалне медицине и рехабилитације у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, Медицински факултет, доктор медицине и завршена специјализација из физикалне медицине и рехабилитације у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

 

Додатна знања/испити/радно искуство:

- стручни испит;

- лиценца;

- специјалистички испит;

- најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

 

Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да доставе:

- пријаву са кратком биографијом,

- фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету,

- фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

- фотокопију дипломе о завршеном специјалистичком испиту из физикалне медицине и рехабилитације,

- фотокопију лиценце Лекарске коморе,

- доказ о радном искуству (фотокопија радне књижице, уговора о раду, уговора о волонтирању, уговора о привременим и повремени пословима и други слични уговори или  потврде о раду или другом виду ангажовања), 

- фотокопију извода из матичне књиге рођених/венчаних и

- фотокопију личне карте.      

 

Оглас објавити на интернет страницама  Института за реуматологију, Министарства здравља и Националне службе за запошљавање.

 

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на интернет страници  Националне службе за запошљавање.

 

Пријаве са неопходним прилозима подносе се на мејл адресу reumabeo@eunet.rs са назнаком "Пријава на јавни оглас" и навођењем назива радног места за које кандидат подноси пријаву.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати, а неблаговремене пријаве биће враћене подносиоцима у неотвореној коверти.

 

Пријавом на оглас кандидати дају сагласност да Институт за реуматологију врши обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Податке обрађује и подацима рукује Институт за реуматологију.

 

Кандидати који испуњавају услове могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који су од значаја за доношење одлуке о пријему.

 

Одлука о избору кандидата биће објављена на интернет страници Институту за реуматологију, www.reumatologija.org.rs, у делу Огласи за посао, у року не дужем од 30 дана од дана истека рока за пријаву кандидата  и неће се достављати учесницима јавног огласа.

 

Изабрани кандидат је дужан да пре закључeња уговора о раду достави оверене фотокопије тражене документације.

 

Пожељно је да изабрани кандидат достави и радну књижицу, уколико поседује исту (због обрачуна радног стажа).

 

Фотокопије  докумената достављених уз пријаву на оглас не враћају се кандидатима.