Дом здравља Житиште

На основу члана 7. става 1. тачке 3. и члана 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 96/2019 и 58/2020), члана 7. става 1. тачке 3. и члана 8. Колективног уговора код Дома здравља Житиште, као и Кадровског плана Дома здравља Житиште број 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018. године, расписује се

ОГЛАС 

за радно место

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР

Број извршилаца: 1 (један)

Врста радног односа: радни однос на одређено време до 3 месеца

Радно време: пуно, 40 часова недељно

Опис послова: Као у Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова Дома здравља Житиште

Услови за пријем:

 • Завршена средња медицинска школа
 • Положен стручни испит
 • Лиценца за рад или потврда о упису у именик коморе
 • Држављанство Републике Србије
 • Положен возачки испит Б категорије
 • Имунизација ММР вакцином и Хепатитис Б.

Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију:

 1. Пријаву на оглас са кратком биографијом,
 2. Фотокопију личне карте (или очитану личну карту)
 3. Диплому о завршеној школи - фотокопија
 4. Уверење о положеном стручном испиту - фотокопија
 5. Фотокопију лиценце или потврде о упису у именик коморе
 6. Уверење о држављанству (оригинал, не старији од 6 месеци)
 7. Фотокопију возачке дозволе
 8. Доказ о имунизацији ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле (IGG антитела), доказ о имунизацији Хепатитис Б.

Документација кандидата који не буду примљени по огласу враћа се. Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном,  као и документа којима се доказује испуњеност услова огласа, достављају се лично или на адресу: Дом здравља Житиште, ул. Иве Лоле Рибара бр. 16, 23210 Житиште, са назнаком „За оглас Медицинска сестра -техничар“. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.