Специјална болница за интерне болести Младеновац

На основу члана 23. Статута болнице, у складу са одредбама Посебног колективног уговора за здравствене установе, и потребе за попуном упражњених радних места на одређено време до 6 месеци,односно до добијања Сагласности Министарства здравља РС ,в.д.Директора донео је Одлуку о пријему у радни однос и расписује

 

О Г Л А С

 

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ДО 6 МЕСЕЦИ

 

  1. Доктор медицине  – 1 извршилац – за рад на болничком одељењу

Услови: Завршен медицински факултет,општи смер,  VII степен стручне спреме и положен стручни испит. 

Опис послова: према Правилнику о систематизацији послова болнице

 

         Заинтересовани кандидати подносе:

  • молбу за пријем са биографијом, адресом, контакт телефоном и изјавом да су здравствено способни за тражене послове и изјаву да се против њих не води кривични поступак.
  • Оверену Фотокопију дипломе о завршеном факултету.
  • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
  • Фотокопију личне карте или очитане податке
  • Оверену фотокопију венчанице – уколико су претходна документа издата на девојачко презиме
  • Оверену фотокопију Лиценце или решења о упису у одговарајућу Комору,односно доказ да је предат захтев за издавање лиценце.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос у болници.

Рок за подношење молби са захтеваном документацијом је 8 дана од дана објављивања овог огласа на сајту Министарства здравља.

 Молбе се подносе у затвореним ковертама лично или поштом на адресу: Специјална болница за интерне болести Младеновац, Војводе Мишића бр. 2, 11400 Младеновац, са назнаком „за оглас“.

Неблаговремене и непотпуне молбе неће се узимати у разматрање.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 10 дана од дана истека рока за подношење молби и биће достављена свим кандидатима.

 

 

в.д.Директора болнице

Др Сузана Дмитровић Банковић