ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА КОЖНЕ И ВЕНЕРИЧНЕ БОЛЕСТИ

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА КОЖНЕ

И ВЕНЕРИЧНЕ БОЛЕСТИ

Џорџа Вашингтона бр. 17, Београд,

02 бр. 1174/2

04.08.2023. год.

контакт тел: 3343-929

ПИБ 100061041

 

На основу чл. 4. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, чл. 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 96/2019 и 58/2020), чл. 24. ст. 1. тач. 5. Статута Градског завода за кожне и венеричне болести, и Одлуке  в.д. директора Градског завода за кожне и венеричне болести, Београд, 02 бр. 1173/1, од 04.08.2023. год,  расписује се                     

 

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

Meдицинска сестра - техничар у амбуланти – 1 (један) извршилац, на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка (са одсуства ради неге детета), за рад у Заводу.

Услови:

  • Средње образовање, диплома Средње медицинске школе општег смера
  • Стручни испит;
  • Лиценца;
  • Најмање 6 месеци радног искуства у звању медицинске сестре – техничара.

 

 

Радно време запосленог износи 40 сати недељно ( пуно радно време).

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту.

Уз пријаву кандидати морају доставити: фотокопију дипломе, фотокопију Уверења о положеном Стручном испиту, фотокопију Лиценце, потврду о радном искуству и биографију (документа се задржавају у архиви Завода).

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Оглас објавити на сајту Министарства здравља РС дана  07.08.2023. год.

Пријаве слати на адресу:

Градски завод за кожне и венеричне болести

Џорџа Вашингтона бр. 17, Београд са назнаком „Оглас за Медицинску сестру – техничара, на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка (са одсуства ради неге детета)“.

Контакт телефон: 3343-929.