Дом здравља “Сурчин“

ВД Директора Дома здравља „Сурчин “, Улица Браће Пухаловић 12, Сурчин, Београд, на основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, Статута ДЗ „Сурчин“ (члан 22.),  Измена Кадровског плана Министарства здравља за Дом здравља „Сурчин“ број: 112-01-64/2022-02 од 28.12.2022. године ,члана 17. тачка 13 Закона о здравственој заштити,члана 27к став 1. Закона о буџетском систему, Уредбе о поступку прибављања сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (Сл. гласник РС број 159 од 30.12.2020.године) Правилника о систематизацији радних места, а према Сагласности Број: 112-02-840/2023-02 од 28. јула 2023. године, доноси Одлуку 9005 Број: 265/2023 од  04.08.2023.године  којом расписује

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос на неодређено време

1.Оглашава се потреба за пријем у радни однос за следеће послове:

Доктор медицине специјалиста офталмологије у специјалистичко-консултативној служби – 1 извршилац

 

  1. Врста и степен стручне спреме

За послове доктор медицине специјалиста офталмологије у специјалистичко-консултативној служби

             - завршен Медицински факултет  (VII-1 степен стручне спреме)

- положен стручни испит

- лиценца или решења о упису у Комору

- положен специјалистички испит из офталмологије

 

Кандидат је обавезан да уз пријаву на овај оглас достави следећа документа:

     - оверена фотокопија дипломе

     - оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту

     - оверена фотокопија лиценце или решења о упису у Комору

     - доказ о радном искуству (фотокопија Уговора о раду и сл.)                           

     - оригинал или оверена фотокопија  Уверења да се против кандидата не води истрага и       кривични поступак не старије од 6 месеци  (уверење издаје суд)

      - личну карту на увид

      - кратку биографију са обавезним контакт подацима (е-маил и (или) број мобилног телефона)

 

Пријаву и потребну документацију доставити у затвореној коверти, лично или поштом на адресу: Дом здравља „Сурчин“,Улица Браће Пухаловић 12, Сурчин , са назнаком: Пријава на Оглас (навести послове).

Оглас објавити код Националне службе за запошљавање, а доставити и Министарству

здравља ради објављивања на интернет страници Министарства.

Рок за подношење пријаве је осам дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве биће обављен .

Дом  здравља “Сурчин“ задржава право да расписани конкурс из оправданих разлога поништи или да не изабере ни једног од пријављених кандидата.

Позив на разговор биће упућен посредством достављених контакт података.

Одлука о избору биће објављена наогласној табли Дома здравља „Сурчин“  од када тече рок за правно поступање по истој.

Примљени кандидати ће бити лично обавештавани, а послата документа неће  бити враћана.