Општа болница Кикинда

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („.Сл.гласник РС“ бр.96/2019) а у складу са Кадровским планом за Општу болницу Кикинда за 2022.годину Министарства здравља Републике Србије бр. 112-01-64/2022 -02 од 25.02.2022.године и Одлуке в.д. директора Опште болнице Кикинда бр. 01-14/49 од  03.08.2023.године, расписује се :

 

О  Г  Л  А  С

за пријем у радни однос на одређено време

 

 1. Медицинске сестре/техничара на неонатологији - 1 извршилац, на одређено време, са пуним радним временом, у трајању до три месеца, за рад у Одељењу за неонатологију, због повећаног обима посла;
 2. Медицинске сестре/техничара у ургентним службама и реанимацији - 1 извршилац, на одређено време, са пуним радним временом, у трајању до три месеца, за рад у Одељењу за пријем и збрињавање ургентних стања, због повећаног обима посла;
 3. Медицинске сестре/техничара у ургентним службама и реанимацији - 1 извршилац, на одређено време, са пуним радним временом, за рад у Одељењу за пријем и збрињавање ургентних стања, ради замене одсутне запослене.

 

 

Услови за обављање послова под редним бројем 1,2 и 3 завршена средња медицинска школа, положен стручни испит и најмање шест месеци искуства у наведеном занимању и поседовање лиценце.  

 

Опис послова под редним бројем 1, 2 и 3 - планира и пружа услуге здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о чему  води  прописану  медицинску  документацију;  обавља  медицинске  мере  код болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације; примењује прописану терапију и контролише узимање лекова; врши припрему болесника и асистира лекару при интервенцијама;  учествује у пријему болесника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента; прати опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и др. показатеље; припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад; спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција; учествује у набавци потребног материјала; одлаже и уклања медицински отпад на прописани начин;

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву – молбу за послове под редним бројем 1,2 и 3 подносе:

 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи;
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • Оверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или Решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу);
 • Фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована) или извод из матичне књиге рођених;
 • Фотокопију извода из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променуо презиме);
 • Кандидат који има радно искуство потребно је да достави доказ/потврду о радном/волонтерском стажу у струци;
 • Кратку биографију са адресом и контакт телефоном.

 

Пријавом на овај оглас кандидати дају своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се неће користити у друге сврхе.

 

Кандидат који буде изабран за послове под редним бројем 1,2 и 3 пре закључивања уговора о раду дужан је да достави:

 • Лекарско уверење о здравственој способности за послове за које заснива радни однос – уверење не сме бити старије од 6 месеци;
 • Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда)-уверење не сме бити старије од 6 (шест) месеци;
 • Уверење да кандидат није осуђен за кривично дело које га чини неподобним за рад у здравственој установи (уверење МУП)-уверење не сме бити старије од 6 (шест) месеци.

Оглас објавити на огласној табли Опште болнице Кикинда и  Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља Републике Србије.

Рок за подношење пријаве на оглас је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије.

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Општа болница Кикинда (Кадровска служба) – Ђуре Јакшића 110, 23300 Кикинда с назнаком „ за Оглас“.

 

 

В. д. директора Опште болнице Кикинда

Др Весна Томин