Дом здравља Сента

На основу члана 7. став 1. тачка 3. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 96/2019, и 58/2020 – Анекс I), директор Дома здравља Сента др Шурјан Густав, у предмету одлучивања о расписивању јавног огласа, дана 06.12.2023. године доноси

 

ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА

 

за пријем у радни однос на следећe раднo местo:

 

  1. Један (1) доктор медицине, на одређено време, ради замене, са пуним радним временом, у Служби за здравствену заштиту одраслих становника

 

Кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом.

Потпуним пријавом сматра се пријава која садржи:

 

  • пријаву на оглас са кратком биографијом
  • оверену фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету
  • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
  • оверену фотокопију лиценце

 

Пожељно је познавање мађарског језика од стране кандидата и достављање препоруке од бившег/бивших послодаваца или ментора.

 

Рок за пријављивање на јавни оглас је 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Рок у коме кандидат мора бити обавештен о избору не може бити дужи од 30 дана.

Kандидат је дужан да приликом заснивања радног односа достави лекарско уверење о способности за рад.

 

Пријаве треба послати на адресу: Сента 24400, Бошка Југовића број: 6.

Ближе информације о јавном огласу могу се добити код: Референта за радне односе, Нађ Каролине, тел. 0628066855.

 

 

Директор Дома здравља Сента

др Шурјан Густав