Институт за неонатологију, Београд

На основу чл. 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 96/2019 и 58/2020), Споразума о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 135/2022), Обавештења Министарства здравља Број: 120-01-151/2020-02 од 30.11.2023. године и одлуке в.д. директора Института за неонатологију, Београд, Краља Милутина 50, број 4510/1 од 07.12.2023. године, расписује се

 

О  Г  Л  А  С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ  ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

                               

 

На послове самосталног финансијско-рачуноводственог сарадника - један извршилац, због повећаног обима посла, до добијања сагласности Комисије Владе за попуну радног места на неодређено време, а најдуже до 28.02.2024.године.

 

            Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду („Службени гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/13, 75/14, 13/17-УС, 113/17 и 95/2018) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о организацији и систематизацији послова Института за неонатологију

            Услови за заснивање радног односа:

- VII степен стручне спреме-на основним студијама у обиму од 240 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10.09.2005.године, или

на основним студијама у трајању од најмање четири године из области економије, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

-  знање рада на рачунару

 

            Опис послова: утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова Института за неонатологију, и то:

 

 • припрема податке и пружа подршку у изради финансијских планова;
 • израђује процедуре за финансијско управљање и контролу (ФУК);
 • прикупља и обрађује податке за израду извештаја, финансијских прегледа и анализа;
 • припрема и врши обраду документације за плаћање по различитим основама;
 • врши плаћање по основу документације, прати преузимање обавеза за реализацију расхода;
 • припрема извештаје из области рада;
 • учествује у припреми и изради финансијских извештаја (периодичних и годишњих) и годишњег извештаја о пословању (завршног рачуна);
 • врши рачуноводствене послове из области рада;
 • припрема и обрађује документацију за евидентирање насталих пословних промена;
 • прати вођење и води помоћне књиге и помоћне евиденције и усаглашава помоћне књиге са главном књигом;
 • усклађује стања имовине и обавеза у књиговодственој евиденцији са стварним стањем;
 • прати усаглашавање потраживања и обавезе;
 • прати чување и архивирање финансијских извештаја, дневника и главне књиге;
 • обавља и друге послове по налогу помоћника директора за економско финансијске послове.

 

            Као доказ о испуњености услова за радно место за које подносе пријаву на оглас, кандидати су дужни да доставе:

 

 • Пријаву на оглас потписану од стране кандидата
 • оверену фотокопију дипломе о завршеним студијама
 • фотокопију личне карте
 • фотокопију уверења о држављанству
 • фотокопију извода из Матичне књиге венчаних, уколико је презиме промењено
 • потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефон и е-маил адресом

 

             Рок за подношење пријаве на оглас је 8 дана од објављивања на сајту Националне службе за запошљавање.

 

            Пријаве са доказима о испуњености услова подносе се искључиво поштом или директно на деловодни протокол Института за неонатологију, Београд, Ул. краља Милутина бр. 50, у затвореној коверти са назнаком на које за које радно место се подноси пријава за оглас.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

            Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати.

 

           НАПОМЕНА: Обавештење о избору кандидата биће објављено на сајту Института за неонатологију www.neonatologija.rs.

 

 

ВД ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА

Прим. др сци. мед. Радмила Милеуснић-Миленовић