Општa болницa „Др Лаза К. Лазаревић“ Шабац

На основу члана 7-9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл. гласник РС“ бр. 96/19), члана 23. Статута Опште болнице „Др Лаза К. Лазаревић“ Шабац и Правилника о процедури и критеријумима за заснивање радног односа у Општој болници „Др Лаза К. Лазаревић“ Шабац бр. 09-1/35-1 од 15.01.2018. године, в.д.директора Опште болнице „Др Лаза К. Лазаревић“  Шабац, расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос  

 

  1. Виши радиолошки техничар – један извршилац са пуним радним временом, на одређено време, у складу са чланом 37. Закона о раду , у најдужем трајању до три месеца;

Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове:

- завршена  виша медицинска школа или висока школа струковних студија,  смер виши радиолошки техничар или струковни медицински радиолог,

- положен стручни испит.

Критеријум:

- просечна оцена у школи,

- радно искуство у струци (подразумева радно искуство након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите),

- оцена на разговору(интервју)

 

Кандидати су обавезни да попуне пријаву на оглас на обрасцу који је прописала Општа болница „Др Лаза К. Лазаревић“ Шабац, а који се може преузети у управи Опште болнице „Др Лаза К. Лазаревић“  Шабац лично или на web site Опште болнице „Др Лаза К. Лазаревић“ Шабац www.bolnica015.org.rs.

Уз пријаву се обавезно подносе: кратка биографија, оверена фотокопија дипломе о завршеном образовању, доказ о положеном стручном испиту, лиценцу за самостално обављање  делатности издату од стране надлежне коморе или решење о упису у надлежну комору, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, доказ да се против кандидата не води кривични поступак, да није покренута истрага и да оптужница није ступила на правну снагу (уверење суда), листинг радног стажа издат од надлежне филијале фонда ПИО.

Сва документа могуће је доставити као оверене фотокопије, с тим да овера фотокопије докумената не сме бити старија од 6 месеци.

Са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос, Комисија ће обавити разговор или утврдити други начин оцењивања кандидата (тестирање, провера практичних знања, способности и вештина) на основу којих ће се кандидати рангирати.

 

Оглас се објављује на огласној табли НСЗ – Филијала Шабац, на огласној табли Опште болнице „Др Лаза К. Лазаревић“ Шабац, web site Опште болнице „Др Лаза К. Лазаревић“ Шабац  и web site Министарства здравља Републике Србије.

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања на огласној табли НСЗ – Филијала Шабац.

Пријаве на оглас се могу поднети лично на писарници Опште болнице „Др Лаза К. Лазаревић“ Шабац, Попа Карана 4, Шабац, сваког радног дана од 07 до 15 часова, или послати препоручено поштом на адресу Опште болнице „Др Лаза К. Лазаревић“ Шабац са назнаком „За оглас“.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

 

 

В.Д ДИРЕКТОРА

др Слободан Поповић