Дом здравља Савски венац

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник“ РС бр. 96/2019 и 58/2020), тачке 3. Став 6 Кадровског плана Министарства здравља за Дом здравља Савски венац за 2023.годину број 112-01-64/2023-02 од 14.03.2023.године, Изменом Кадровског плана Министарства здравља за Дом здравља Савски венац за 2023.годину број 112-01-64/2023-02  од 05.04.2023.године, и Одлуке директора дел. бр. 5542 од 07.12.2023. године

Расписује се

О Г Л А С

За пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла, а најдуже до 28.02.2024.године, са пуним радним временом,

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ ЗА РАД НА РАДНОМ МЕСТУ

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ у Служби за здравствену заштиту одраслих са кућним лечењем  и патронажом- 3 извршиоца

Услови:

Захтевана врста образовања

Високо образовање:

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005.;

- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године

Захтевана додатна знања/испити

-          Стручни испит,

-          Лиценца

Захтевано радно искуство

Најмање шест месеци радног искуства у звању доктор медицине

Кандидати су обавезни да уз пријаву доставе:

- фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету

- фотокопију уверења о положеном стручном испиту

- доказ о радном искуству

- фотокопију дозволе за рад-лиценце издате од надлежне коморе или решења о упису у комору

-  фотокопију личне карте

-  фотокопију уверења о држављанству

-  фотокопију извода из Матичне књиге рођених

- пријаву на оглас са кратком биографијом  са наведеном адресом и контакт телефоном

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на интернет страници Министрства здравља РС

Пријаве се подносе на адресу:

Дом здравља Савски венац, Београд, ул. Пастерова бр. 1, са назнаком „за оглас“ .

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење за правне послове.

Непотпуне и неблаговоремене пријаве се неће разматрати.

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити од важности за доношење одлуке о пријему.

 

 

В.Д ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА

Др сци мед Зоран Бекић