Дом здравља Жабари

На основу  члана 164. Став 4. Закона о здравственој заштити, и члана 23 Статута Дома здравља Жабари, директор Дома здравља Жабари расписује

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

 

 

  1. 1. Једног домара-ложача за пријем у радни однос у ДЗ Жабари са пуним радним временом на одређено време до 02.2024. године

 

 Опис послова:

  1. Свакодневно обилази просторије Дома здравља ради уочавања кварова и евентуалних оштећења инвентара и инсталација и предузима хитне мере ради отклањања уочених недостатака.
  2. Одржава и врши поправке електроинсталација, водоводних инсталација, подстанице за грејање, које може да отклони, а у супротном кварове пријављује надлежним службама.
  3. Стара се о обезбеђености и снабдевености горивом за грејање и одржава систем грејања.
  4. Ложење котла и грејање у зимској сезони.
  5. Води рачуна о апаратима за гашење пожара.
  6. Обавља и друге послове своје струке по налогу непосредног руковориоца.

 

За свој рад непосредно одговара главној сестри Дома здравља.

Услови: Завршена КВ школа ( III степен стручне спреме) и сертификат о руковању парним котловима (уколико кандидат не поседује сертификат за руковање парним котловима а буде испуњавао све остале услове биће дужан да у року од 3 месеца заврши наведени курс).

 

 

Услови: Поред општих услова предвиђених законом, услови су:

 

  • возачка дозвола Б категорије

 

Уз пријаву, у којој је потребно навести за које радно место се пријављујете треба доставити:

-кратку биографију са адресом и контакт телефоном,

-оверену фотокопију дипломе о траженом образовању,

-оверену фотокопију возачке дозволе,

- извод из МК рођених (не старији од шест месеци) или оверена фотокопија

- уверење о држављанству (не старије од шест месеци) или оверена фотокопија,

- уверење да се против кандидата не води истрага, ни истражне радње, нити се води кривични поступак по оптужници и оптужном предлогу који није правноснажно окончан.

- лекарско уверење о здравственој способности за обављање послова(доставља се након уласка у ужи избор)

Рок за подношење пријава је 8(осам) дана од дана објављивања у гласилу Националне службе за запошљавање у листу "Послови".

            Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

            Кандидати који уђу у ужи избор биће дужни да доставе лекарско уверење.

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Дом здравља Жабари, Улица кнеза Милоша бб 12374 Жабари.

 

 

ДИРЕКТОР ДЗ ЖАБАРИ

Др Ненад Димитров