СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „БАЊА КАЊИЖА“

На основу  Закона о раду („ Сл. Гласник бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/18 – др.прописи) и члана 7. Став 1. тачка 3)  и члана 9. Посебног колективног уговора СБР „Бања Кањижа“ бр.10/91 од 12.11.2021.год, СБР „Бања Кањижа“ расписује

 

ЈАВНИ О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

Једне (1) медицинске сестре / техничара, за потребе медицинског сектора, на одређено време, најдуже до 6 месеци – за пуно радно време, ради повећаног обима послова, са описом послова који су утврђени   Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у СБР „Бања Кањижа“

Услови за заснивање радног односа ( стручна спрема / образовање ):

-  средње образовање 4. степена – смер медицинска сестра / техничар

-  поседовање важеће лиценце КМЗТС или Решења о упису у именик Коморе

-  радно искуство у струци најмање шест месеци

-  положен стручни испит

Потребно доставити следећа  документа:

-  пријаву на оглас

-  биографију

-  фотокопију дипломе о стеченом образовању

-  очитан извод из  личне карте

-  фотокопија важеће лиценце КМЗТС или Решења о упису у именик КМЗТС

- копија уверења о положеном стручном испиту

- доказ о радном искуству ( радна књижица, потврда из ПИО-а, копија уговора претходног послодавца  итд.

- лекарско уверење о здравственој способности за рад ноћу на радном месту медицинске сестре / техничара

Кандидати који испуњавају услове конкурса могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација које су важне за доношење одлуке о избору кандидата.

Рок за пријављивање на оглас је 8 дана од дана објављивања на wеб сајту Министарства здравља РС. Оглас је објављен и на сајту  Националне службе за запошљавање у Кањижи.  Достављање и пријем пријава се врши најкасније до 12,00 сати последњег дана истека рока за пријављивање. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Обавештење о резултатима конкурса ће бити постављено на огласну таблу Специјалне болнице која се налази у просторијама исте, те на wеб страници СБР „Бања Кањижа“ у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава.

Пријаве са документацијом доставити на адресу поштом или лично:

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „БАЊА КАЊИЖА“

Одељење за правне и опште послове

НАРОДНИ ПАРК ББ

24420 КАЊИЖА

са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за медиицнску сестру / техничара“

 

 

в.д.директор Специјалне болнице:

Снежана Аџић,дипл.ецц.мастер