Здравствени центар „Аранђеловац“

На основу члана 7. Став 1. Тачка 3. Посебног колективног уговора за здравствен установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени Гласник РС“ БР. 96/19) , члана 23. Статута Здравственог центра „Аранђеловац“  и Одлуке в.д директора Здравственог центра  Аранђеловац   бр.  03- 11396  од 08.12.2023. године расписује се:

 

Ј    А    В    Н    И         О    Г   Л   А   С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ  ДО 28.02.2024.год.

 

За потребе Опште болнице Здравственог центра Аранђеловац

2 (две) медицинске сестре / техничара у операционој сали   за потребе Службе анестезије са реанимациојом, замена запослених за време привремене спречености за рад дуже од 30 дана и породиљског боловања – средња стручна спрема;

1 (једне) медицинске сестре техничара у амбуланти за потребе хируршке амбуланте Службе опше хиругије, замена запослене за време породиљског одсуства – средња стручна спрема;

2 (две)  медиицнске сестре техничара за потребе Пријемног одељења , замена запослених за време породиљских боловања – средња стручна спрема;

1 (једне) медицинске сестре / техничара за потребе Одсека неурологије, замена запосленог за време породиљског боловања – средња стручна спрема;

1 (једне) медицинске сестре / техничара за потребе Одељења продуженог лечења и неге, замена запосленог за време породиљског боловања – средња стручна спрема;

1 (једне) медицинске сестре / техничара за потребе Одсека дијализе, замена запосленог за време породиљског боловања – средња стручна спрема;

2 (два)  лабораторијска  техничара у дијагностици за потребе Службе лабораторијске дијагностике , замена запослених за време породиљских боловања – средња стручна спрема;

2 (два) доктора медицине  за потребе Службе интерне медицине – замена запослених за време породиљских боловања – висока стручна спрема;

1 (једног) кувара за потребе Одсека за припрему и дистрибуцију хране – упражњено радно место – средња стручна спрема;

За потребе Дома здравља Здравственог центра Аранђеловац

  • 1 (једне) медицинске сестре / техничара у амбуланти за потребе Службе за општу медицине, замена запослене за време породиљског одсуства – средња стручна спрема;
  • 1(једног) доктора медицине за потребе Службе опште медиицне , замена запослене за време породиљског одсуства – висока стручна спрема;
  • 3 (три) доктора медицине у хитној медицинској помоћи за потребе Службе ХМП – за попуну упражњених радних места;

 

Услови у погледу образовања:

 

  • VII степен стручне спреме - доктори медицине: завршен Медицински факултет и положен стручни испит , поседовање лиценце;
  • IV степен стручне спреме –медицински и лабораторијски техничар: завршена Медицинска школа   и положен стручни испит, поседовање лиценце;
  • III степен стручне спреме занимања кувар;

Додатна знања/испити/радно искуство за радна места:

-знање рада на рачунару;

Опис послова за наведена радна места  утврђен је актом, односно Правилником о организацији и систематизацији послова у Здравственом центру  Аранђеловац.

Уз пријаву за оглас за радна места доктора медицине и медицинских сестара –техничара (свих смерова)  неопходно је доставити следећу документацију:

-кратку  биографију;

-оверену фотокопију дипломе о стеченом високом / средњем медицинском образовању

-оверену  фотокопију Уверења о положеном стучном испиту;

-оверену лиценцу или решење о упису у Лекарску комору / Комору медицинских сестара и техничара Србије;

-фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте;

Пријаве са потребном документацијом слати у затвореној коверти са назнаком  „Пријава на оглас“ слати поштом на адресу: Здравствени центар „Аранђеловац“ , ул. Краља Петра Првог бр. 62, 34 300 Аранђеловац или лично предати на писарници Здравственог центра (на истој адреси).

Рок за пријаву на оглас износи 8 дана од дана објављивањан на сајту Министарства здравља РС и сајту Националне службе за запошљавање.

Послодавац може позивати кандидате који су ушли у ужи избор на разговор ради добијања додатних информација и провере оспособљености кандидата за послове радног места.

Неблаговреме , непотпуне и непотписане пријаве се неће разматрати.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА

ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА  АРАНЂЕЛОВАЦ

Прим. др сци. мед. Гордана Гајовић