Дом здравља Лесковац

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" број 96/2019 i 58/2020), члана 23. Статута Дома здравља Лесковац,  Кадровског плана за Дом здравља  Лесковац број 112-01-31/2020-02 од 24.12.2020. године као и на основу Инструкције Министарства здравља бр. 120-01-151/2020-02 од 30.11.2023  директор Дома здравља донео је

 

О  Д  Л  У  К  У 

I

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос:

 

На  одређено време до 28.02.2024.год.са пуним радним временом, за обављање послова:

  1. У Служби за здравствену заштиту одраслих Дома здравља Лесковац

У  Здравственој амбуланти бр. 1  на радном месту 

          - Доктор медицине изабрани лекар   – 1 извршилац

            

 У  Здравственој амбуланти у Печењевцу

  • Доктор медицине изабрани лекар – 1 извршилац
  1. У Служби хитне медицинске помоћи

Доктор медицине у хитној медицинској помоћи – 3 извршиоца

 

II

          Поред општих услова прописаних законом, кандидати  морају испуњавати и следеће посебне услове:

- да имају завршен медицински факултет и  положен стручни испит      

III

          Као доказ о испуњености услова за  заснивање радног односа  кандидати су дужни да за сва радна места доставе     

  1. Пријаву на оглас, са кратком биографијом, контакт телефоном и адресом становања, потписану од стране кандидата;
  2. Фотокопију дипломе/уверења о завршеном  факултету или школи
  3. Фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

  

IV

Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа на веб страници Министарства здравља Републике Србије.

          Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се поштом на адресу: Дом здравља Лесковац, Светозара Марковића 116, или се непосредно предају у Одељењу за правне послове Дома здравља  Лесковац, (IV спрат, канцеларија 418)  са назнаком «За оглас за пријем у радни однос».

          Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити разматране.

V

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење за правне послове.

Кандидати који испуњавају услове могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података значајних за доношење одлуке о пријему.

Одлука о избору кандидата биће објављена на интернет страници Дома здравља Лесковац и неће се достављати учесницима јавног огласа.

Изабрани кандидат је дужан да пре закључења уговора о раду достави оверене фотокопије дипломе/сведочанства о завршеном факултету/школи  и доказ о здравственој способности за обављање послова за које се прима у радни однос.

Фотокопије докумената достављених уз пријаву на оглас не враћају се кандидатима.

 

 

ДИРЕКТОР

ДОМА ЗДРАВЉА ЛЕСКОВАЦ

Др Славиша Божић