Здравствени центар Ужице


На основу Одлуке  вд  директора Здравственог центра Ужице број 0107 бр.13699                         од   08.12.2023 .године , Здравствени центар расписује

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на замену радника на дужем одсуству због боловања                      

           

 

              ОЈ Општа болница Ужице

               1.Виша медицинска сестра техничар  на осталим болничким одељењима ....... 1 извршилац

               2.Медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима  .............. 6 извршилаца

               3.Лабораторијски техничар у дијагностици  ......................................................... 1 извршилац

             ОЈ Дом здравља Ужице

               1.Виша медицинска сестра техничар  у  амбуланти  ........................................... 1 извршилац

 1. Медицинска сестра техничар у хитној медицинској помоћи ........................ 1 извршилац         

             ОЈ Дом здравља Нова Варош 

                1.Медицинска сестра техничар  у  амбуланти  .................................................... 1 извршилац

              

                       Услови за заснивање радног односа

 • За радно место виша медицинска сестра техничар  на осталим болничким одељењима и виша медицинска сестра техничар  у  амбуланти  -VI степен стручне спреме,завршена виша медицинска школа,смер струковна медицинска сестра,положен стручни испит и важећа лиценца
 • За радно место медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима, медицинска сестра техничар у хитној медицинској помоћи  и медицинска сестра техничар  у  амбуланти  – IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа, смер медицинска  сестра, положен стручни испит и важећа лиценца
 • За радно место лабораторијски техничар у дијагностици -– IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа, смер лабораторијски техничар, положен стручни испит и важећа лиценца

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:

 • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној одговарајућој школи
 • Оверену фотокопију Уверења о положеном стручном испиту
 • Оверену фотокопију важеће лиценце
 • Уверење да се против кандидата не води кривични поступак/уверење издаје Суд/,не старије од 6 месеци
 • Уверење да нису осуђивани за кривично дело које их чини неподобним за рад у здравственој установи /издаје МУП/,не старије од 6 месеци
 • Кратку биографију

Пријаве са потребном документацијом подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Поднета документа неће се враћати.

 

 

Здравствени центар Ужице

ВД  Д И Р Е К Т О Р

Др Наташа Гаговић