Институт за неонатологију, Београд

На основу чл. 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 96/2019) и одлуке вд директора Института за неонатологију, Београд, Краља Милутина 50,  број 4551/1 од 11.12.2023. године, расписује се

 

 

О  Г  Л  А  С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ  ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗБОГ ПОВЕЋАНОГ ОБИМА ПОСЛА, ДО ДОБИЈАЊА САГЛАСНОСТИ МИНИСТАРСТВА ЗДРАВЉА ЗА ПОПУНУ РАДНОГ МЕСТА НА НЕОРЕЂЕНО ВРЕМЕ, А НАЈДУЖЕ

ДО 6 МЕСЕЦИ

 

Један извршилац на послове домар/мајстор одржавања

 

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду („Службени гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/13, 75/14, 13/17-УС, 113/17 и 95/2018) кандидати треба да испуњавју и услове прописане Правилником о организацији и систематизацији послова Института за неонатологију.

 

            Услови за заснивање радног односа:

          - средње образовање, КВ електричар, III степен;

 

            Опис послова:

 

 • обавља прегледе објекта, врши контролу исправности инсталација, противпожарних система, уређаја, опреме, апарата и средстава;
 • води евиденцију о кваровима и извршеним поправкама.
 • контролише стање електро опреме и аутоматике у погледу техничке исправности и режима рада.
 • контролише стање, техничку исправност и режим рада електро инсталација, мерних, регулационих, заштитних и сигналних уређаја.
 • врши послове контроле рада и одржавања техничке исправности дизел електроагрегата, других електро мотора, уређаја и потрошача.
 • самостаслно врши послове отклањања кварова, ремонта и сл. на електро опреми, уређајима и инсталацијама, за које није неопходан специјализовани сервис.
 • обавља послове електроинвестиционих радова и инвестиционог одржавања мањег обима.
 • обавља послове отклањања кварова, неисправности и недостатака на водоводним, грејним, гасним и канализацијским инсталацијама, столарији и браварији.
 • предлаже мере за побољшање техничког стања, функционалности и заштите електро опреме, уређаја и инсталација.
 • израђује и подноси извештаје о стању електро опреме, уређаја и инсталација.
 • у току смене врши обилазак објеката и просторија и контролише пожарно превентивне мере виталних делова објекта, стање ватротрогасне опреме и средстава за гашење пожара, коридоре за евакуацију,
 • упозорава запослене и друга лица на обавезу спровођења пожарнопревентивних мера,
 • све неправилности уноси у књигу дежурства,
 • у случају избијања пожара интервенише расположивом ватрогасном опремом, у првој фази руководи евакуацијом из објекта,
 • о свим неправилностима извештава непосредног руководиоца,
 • врши и друге послове у вези са заштитом од пожара, а по налогу непосредног руководиоца.
 • обавља и друге послове по налогу руководиоца одсека а у оквиру свог степена стручности, стручних и радних способности.

 

          Као доказ о испуњености услова за радно место за које подносе пријаву на оглас, кандидати су дужни да доставе:

 

 • фотокопију дипломе о завршеној школи електротехничке струке
 • фотокопију уверења о положеном испиту из противпожарне заштите
 • фотокопију личне карте
 • фотокопију уверења о држављанству
 • фотокопију извода из Матичне књиге рођених
 • кратку биографију (молба- ЦВ)

 

Пробни рад у трајању од три месеца.

 

 Кандидати који буду примљени у радни однос дужни су да доставе оверене копије горе наведене документације.

 

Рок за подношење пријаве на оглас је 8 дана од објављивања на порталу Националне службе за запошљавање.

 

            Пријаве са доказима о испуњености услова подносе се искључиво поштом или директно на деловодни протокол Института за неонатологију, Београд, Ул. краља Милутина бр. 50, у затвореној коверти са назнаком за које радно место се подноси пријава за оглас.

 

            Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати.

 

НАПОМЕНА: Обавештење о избору кандидата биће објављено на сајту Института за неонатологију www. neonatologija.rs.

 

 

ВД  ДИРЕКТОРА  ИНСТИТУТА

Прим. др сци. мед. Радмила Милеуснић-Миленовић