Општа болница Кикинда

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („.Сл.гласник РС“ бр.96/2019) а у складу са Кадровским планом за Општу болницу Кикинда за 2022.годину, Министарства здравља Републике Србије бр. 112-01-64/2022 -02 од 25.02.2022.године и Одлуке в.д. директора Опште болнице Кикинда бр. 01-14/99 од 15.12.2023.године, расписује се :

 

О  Г  Л  А  С

за пријем у радни однос на одређено време

 

 1. Доктора медицине специјалисте у операционим салама – специјалиста оториноларингологије - 1 извршлац, на одређено време, у трајању до 3 месеца, са пуним радним временом за рад у Одељењу за болести уха, грла и носа, због повећаног обима послова;
 2. Доктора медицине специјалисте у операционим салама – специјалиста гинекологије и акушерства – 1 извршлац, на одређено време, у трајању до 3 месеца, са пуним радним временом за рад у Служби за гинекологију и акушерство,  због повећаног обима послова

Услови за обављање послова под редним бројем 1 и 2 – Завршен медицински факултет

      -на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; и завршена специјализација из одређене гране медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

       -на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација и ужа специјализација из одређених грана медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

Положен стручни испит за доктора медицине, положен специјалистички испит поседовање лиценце и најмање  четири године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Опис послова под редним бројем 1 и 2: превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију; прегледа хоспитализоване и амбулантне пацијенте, врши пријем и отпуст болесника и издаје потребну документацију о резултатима лечења;реализује специјалистичке, дијагностичко - терапеутске интервенције;поставља дијагнозу, одређује терапију и води лечење;обавештава и саветује пацијента и породицу у вези са здравственим стањем и лечењем;обавља свакодневну визиту хоспитализованих пацијената, прати њихово стање, даје стручно упутство у вези дијагностике и лечења;врши пријем и збрињавање хитних пацијената;спроводи здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно пацијената оболелих од болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је  спедијализован, обавља послове лабораторијске,радиолошке,патохистолошке,цитоло-шке  и друге дијагностие  за коју је специјализован, о чему сачињава извештај;учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите; обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите;спроводи активности стручног усавршавања у оквиру своје специјалности; утврђује време и узрок смрти.

Заинтересовани кандидати уз пријаву за послове под редним бројем 1 и 2 подносе:

 • Оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету,
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној специјализацији;
 • Оверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или Решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу);
 • Фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована) или извод из матичне књиге рођених;
 • Фотокопију извода из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);
 • Кандидат који има радно искуство потребно је да достави доказ/потврду о радном односу;
 • Кратку биографију са адресом и контакт телефоном.

 

Пријавом на овај оглас кандидати дају своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се неће користити у друге сврхе.

 

Кандидат који буде изабран за послове под редним бројевима 1 и 2  пре закључивања уговора о раду дужан је да достави:

 • Лекарско уверење о здравственој способности за послове за које заснива радни однос – уверење не сме бити старије од 6 месеци;
 • Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда)-уверење не сме бити старије од 6 (шест) месеци;
 • Уверење да кандидат није осуђен за кривично дело које га чини неподобним за рад у здравственој установи (уверење МУП)-уверење не сме бити старије од 6 (шест) месеци.

            Оглас објавити на огласној  табли Опште болнице Кикинда и  Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља Републике Србије.

Рок за подношење пријаве на оглас је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије.

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Општа болница Кикинда (Кадровска служба) – Ђуре Јакшића 110, 23300 Кикинда с назнаком „ за Оглас“.

 

 

ВД  Д и р е к т о р а

Опште болнице Кикинда

Др Весна Томин