Општа болница Кикинда

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („.Сл.гласник РС“ бр.96/2019) а у складу са Кадровским планом за Општу болницу Кикинда за 2022.годину, Министарства здравља Републике Србије бр. 112-01-64/2022-02 од 25.02.2022.године и Одлуке в.д. директора Опште болнице Кикинда бр. 01-14/97 од 15.12.2023.године, расписује се :

 

О  Г  Л  А  С

за пријем у радни однос на одређено време

 

 1. Виша медицинска сестра/техничар у хемодијализи – 1 извршилац, на одређено време, са пуним радним временом за рад у Одељењу за хемодијализу са дневном болницом, ради замене одсутног запосленог до 28.02.2024. године;
 2. Виша медицинска сестра / техничар у онкологији и хемиотерапији – 1 извршилац, на одређено време, у трајању до 6 месеци, са пуним радним временом за рад у Кабинету за онкологију са дневном болницом за хемиотерапију, због повећаног обима послова;
 3. Виши физиотерапеут – 1 извршилац, на одређено време, са пуним радним временом, за рад у Служби за физикалну медицину и рехабилитацију, ради замене одсутног запосленог до 28.02.2024. године;

 

Услови за обављање послова под редним бројем 1 и 2 - на  студијама првог степена (основне струковне / академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године,

положен стручни испит и најмање шест месеци искуства у наведеном занимању и поседовање лиценце.  

Опис послова под редним бројем 1 и 2: -планира и пружа услуге процеса здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардимa савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију;обавља сложене медицинске мере код болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације ;примењује прописану терапију и контролише узимање лекова;врши припрему болесника и асистира лекару при интервенцијама које захтевају већу стручност и вештину;учествује у пријему болесника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента;прати опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и друге показатеље;припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад;спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција;учествује у набавци потребног материјала;нaдглeдa спрoвoђeњe прoцeсa здрaвствeнe нeгe, учeствуje у eвaлуирaњу прoцeсa и нa oснoву тoгa рaзмaтрa нaрeднe кoрaкe у спрoвoђeњу истoг;одлаже и уклања медицински отпад на прописани начин и контролише поступак одлагања и уклањања медицинског отпада.

Заинтересовани кандидати уз пријаву – молбу за послове под редним бројем 1 и 2 подносе:

 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној високој-вишој медицинској школи;
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • Оверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или Решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу)
 • Фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована) или извод из матичне књиге рођених
 • Фотокопију извода из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променуо презиме)
 • Кандидат који има радно искуство потребно је да достави доказ/потврду о радном/волонтерском стажу у струци
 • Кратку биографију са адресом и контакт телефоном

 

Услови за обављање послова под редним бројем 3: на основним студијама првог степена (основне струковне/академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године, положен стручни испит, најмање шест месеци искуства у наведеном занимању и поседовање лиценце.

Опис послова под редним бројем 3  самостално спроводи и прати програме физикалне медицине и рехабилитације који унапређују или обнављају моторне функције пацијента, повећавају способност покрета, ублажавају бол, лече или превенирају физичку неспособност која је последица трауме, болести или других поремећаја; примењује широк спектар процедура из области физикалне медицине и рехабилитације: хидротерапија, електротерапија, кинезитерапија, парафинотерапија, криотерапија, ултра звука и друге технике, на основу општег плана лечења датог од стране лекара специјалисте из области физикалне медицине и рехабилитације; прати план и успешност лечења пацијента; спроводи активности стручног усавршавања у области здравствене неге.

Заинтересовани кандидати уз пријаву за послове под редним бројем 3 подносе:

 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној високој - вишој школи за више физиотерапеуте;
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • Оверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или Решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу);
 • Фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована) или извод из матичне књиге рођених;
 • Фотокопију извода из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променуо презиме)
 • Кандидат који има радно искуство потребно је да достави доказ/потврду о радном/волонтерском стажу у струци;
 • Кратку биографију са адресом и контакт телефоном.

 

Кандидат који буде изабран за послове под редним бројем 1. и 2. пре закључивања уговора о раду дужан је да достави:

 • Лекарско уверење о здравственој способности за послове за које заснива радни однос – уверење не сме бити старије од 6 месеци;
 • Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда)-уверење не сме бити старије од 6 (шест) месеци
 • Уверење да кандидат није осуђен за кривично дело које га чини неподобним за рад у здравственој установи (уверење МУП)-уверење не сме бити старије од 6 (шест) месеци
 • Потврду о имунизацији
 • Санитарну књижицу

 

Кандидат који буде изабран за послове под редним бројем 3. пре закључивања уговора о раду дужан је да достави:

 • Лекарско уверење о здравственој способности за послове за које заснива радни однос – уверење не сме бити старије од 6 месеци;
 • Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда)-уверење не сме бити старије од 6 (шест) месеци
 • Уверење да кандидат није осуђен за кривично дело које га чини неподобним за рад у здравственој установи (уверење МУП)-уверење не сме бити старије од 6 (шест) месеци
 • Потврду о имунизацији

 

Оглас објавити на огласној табли Опште болнице Кикинда и Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља Републике Србије.

Рок за подношење пријаве на оглас је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

Пријавом на овај оглас кандидати дају своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се неће користити у друге сврхе.

Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава.

Достављање докумената се не врећају, осим у случају подношења захтева заинтересованог кандидата.

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Општа болница Кикинда (Кадровска служба) – Ђуре Јакшића 110, 23300 Кикинда с назнаком „ за Оглас“.

 

 

ВД  Д и р е к т о р

Опште болнице Кикинда

Др Весна Томин