Специјална болница за рехабилитацију „Русанда“

На основу члана 5. Посебног Колективног уговора за здравствене Установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 106/2018) као и члана 5.-9. Колективног уговора код Специјалне болнице за рехабилитацију  и указане потребе, в.д. директора Специјалне болнице за рехабилитацију „Русанда“ Меленци расписује следећи

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

                                                                                  

а) На одређено време, због повећаног обима посла на период од 6 месеца, за 1 извршиоца на радном месту:

МАГИСТАР ФАРМАЦИЈЕ

 

УСЛОВИ:

-  VII -1 степен стручне спреме или мастер академске студије другог степена,

-  фармацеутски факултет.

 

ОПИС ПОСЛОВА:

 

-           обавља послове из области фармацеутске здравствене делатности, о чему води прописану медицинску документацију;

-           набавља и правилно складишти лекове и медицинска средства;

-           предлаже унапређивање фармакотерапијских мера и поступака у рационалној употреби лекова и одређених врста медицинских средстава;

-           ради на рационализацији трошкова за спровођење утврђених терапијских протокола лечења; 

-           спроводи активности стручног усавршавања у областима фамацеутске делатности;

-           прати квалитет пружених фармацеутских услуга и задовољство пацијената пруженим услугама, као и задовоство запослених у здравственим установама;

-           израђује стручно - метолошка упутства и шифарнике роба и услуга које су предмет централизованих јавних набавки, као и пружа помоћ здравственим установама приликом израде плана за централизоване јавне набавке;

-           управља фармацеутским отпадом.

-           прати нежељене реакције на лекове и медицинска средства и доприноси избегавању или смањивање тих реакција,

-           доприноси избегавању интеракција и терапијског дуплирања примене лекова,

-           спроводи активности стручног усавршавања у областима фамацеутске делатности,

-           обавља и друге послове из оквира своје струке по налогу помоћника директора специјалне болнице,

-           обавља и друге послове по налогу директора Болнице.

ОДГОВОРНОСТ

-           за свој рад одговоран је помоћнику директора специјалне болнице.

 

Уз пријаву, у којој је потребно навести за које послове се пријављују, кандидати  подносе кратку биографију и доказе о испуњености услова огласа. Докази о испуњености услова огласа подносе се у оригиналу или ОВЕРЕНОЈ ФОТОКОПИЈИ.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Зрењанин односно до дана 23.12.2023. године.

Контакт телефон правне службе за додатне информације : 0233150402

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Русанда“ 23270 Меленци, ул. Бања Русанда б.б. -  Одељењу за опште правне и кадровске  послове.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

в.д. директора:

дипл.ецц Игор Достанић