Специјална болница за рехабилитацију „Русанда“

На основу члана 5. Посебног Колективног уговора за здравствене Установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 106/2018) као и члана 5.-9. Колективног уговора код Специјалне болнице за рехабилитацију  и указане потребе, в.д. директора Специјалне болнице за рехабилитацију „Русанда“ Меленци расписује следећи:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

                                                                                  

а) На одређено време, због повећаног обима посла, на период од 6 месеца , за 1 извршиоца на радном месту:

           

ДИПЛОМИРАНИ ПРАВНИК ЗА ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ

 

УСЛОВИ:

-VII –1 степен стручне спреме или стечено високо образовање на   мастер академским студијама другог степена,

- завршен  правни факултет.

 

ОПИС ПОСЛОВА:

спроводи поступак заснивања радног односа и уговорног ангажовања лица ван радног односа и поступак остваривања права, обавеза и одговорности из радног односа;

припрема опште и појединачне акте из области правних, кадровских и административних послова;

припрема документацију, израђује и подноси тужбе, противтужбе, одговоре на тужбу, правне лекове и предлоге за дозволу извршења надлежним судовима;

води евиденцију и сачињава периодичне извештаје о раду и стању у области правних, кадровских и административних послова;

припрема документа и елементе за израду програма и планова из области правних, кадровских и административних послова;

даје стручна подршку у процесу формирања планова рада;

даје стручну подршку у области канцеларијског пословања.

ради и друге сличне послове по налогу руководиоца правних, кадровских и административних послова

ради и друге послове по налогу директора болнице.

 

Уз пријаву, у којој је потребно навести за које послове се пријављују, кандидати  подносе кратку биографију и доказе о испуњености услова огласа. Докази о испуњености услова огласа подносе се у оригиналу или ОВЕРЕНОЈ ФОТОКОПИЈИ.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Зрењанин, односно до 23.12.2023. године.

 

Контакт телефон правне службе за додатне информације : 0233150402

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Русанда“ 23270 Меленци, ул. Бања Русанда б.б. -  Одељењу за опште правне и кадровске  послове.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

в.д. директора:

дипл.ецц  Игор Достанић